Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastníme chalupu s pozemkem, na kterém má studnu náš soused. V katastru nemovitostí ČR nemá zapsáno žádné věcné břemeno. Nejsou k dispozici žádné smlouvy o výstavbě, pronájmu studny. My bychom se chtěli na studnu připojit, a tak se připravuji na jednání s,, majitelem" studny.
Moje otázky:


1. Musím mít svolení majitele studny?
2. Pokud nebude souhlasit, mohu přesto jednat bez jeho svolení, udělat na studni úpravy a začít čerpat vodu?
3. Mohu,, zrušit" sousedovu přípojku ke studni? ,, Zavřít mu kohoutek"?
4. Mohu odstranit studnu?
5. Mohu požadovat,, nájemné"?
6. Pokud se najdou nějaké dokumenty, smlouvy apod. , mají dnes (07.08.2019) právní účinek, když byly sepsány se zemřelým majitelem?
Moc děkuji za odpovědi a přeji vám hezký den. Petr

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí. Podotýkám nicméně, že pro provedení důkladnější právní analýzy by bylo zapotřebí opatřit větší množství informací (zejména o právním pozadí zřízení předmětné studny).

1/ Svolení souseda:
Je-li předmětná studna stavbou a vlastnictvím Vašeho souseda (což obojí ze znění dotazu předpokládám), pak je k dispozicím (jak faktickým, tak právním) s touto studnou oprávněn toliko Váš soused. Bez jeho svolení proto není možné, abyste z této studny čerpal vodu, neboť byste tím bez jeho svolení užíval jeho stavbu (a vlastnictví).

2/ Jednání bez sousedova souhlasu:
Odpověď na tento dotaz je (s ohledem na odpověď ad 1/ výše) nasnadě: Bez souhlasu souseda (jako vlastníka studny) nejste oprávněn do této studny jakkoli stavebně zasahovat, ani z ní čerpat vodu (jednalo by se o neoprávněný zásah do sousedova vlastnického práva, proti němuž by se soused mohl právně bránit).

3/ Zrušení sousedova připojení ke studni:
Rovněž odpověď na tento dotaz je záporná. Připojení sousedova pozemku/stavby na předmětnou studnu je součástí (či příslušenstvím) studny. Jedná se tedy o sousedův majetek, do něhož nejste oprávněn (bez sousedova souhlasu) jakkoli zasahovat.

4/ Odstranění studny:
Nikoli, nemůžete. Odstraněním studny byste zničil nemovitou věc, která není Vaším vlastnictvím. Nejen, že byste tím zasáhl do majetkové sféry svého souseda (který by po Vás tudíž mohl vymáhat náhradu vzniklé škody), nýbrž byste se mohl dopustit rovněž přestupku proti majetku či některého trestného činu v majetkové sféře.

5/ Požadavek nájemného:
Po svém sousedovi byste mohl požadovat nájemné pouze tehdy, pokud by mezi Vámi a Vaším sousedem byla uzavřena nájemní smlouva. Pokud však Váš soused užívá část Vašeho pozemku bez jakéhokoli právního titulu (např. tedy bez smlouvy), vzniká na jeho straně tzv. bezdůvodné obohacení, které je povinen Vám vrátit. Výše bezdůvodného obohacení by v tomto případě mohla odpovídat v daném místě a čase obvyklé výši nájemného, které by bylo hrazeno za pronájem stejné části pozemku.
Otázka, zda na straně Vašeho souseda vzniká bezdůvodné obohacení či nikoli, může být definitivně vyřešena až po objasnění právního pozadí vybudování předmětné studny. Lze si totiž představit několik scénářů, na jejichž základě by studna představovala oprávněnou stavbu, tzn. že soused by část Vašeho pozemku užíval po právu (bezdůvodné obohacení by tak nevznikalo).
Pouze pro doplnění uvádím, že právo na vydání bezdůvodného obohacení (které Vám možná svědčí) podléhá samozřejmě promlčení. Řešení otázky případného promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení (či jeho části) je však v tuto chvíli předčasné.

6/ Nalezení případných dokumentů:
Právní účinek případně nalezených dokumentů bude záviset na jejich obsahu. Je však pravdou, že pakliže Váš soused disponuje listinami, které ho opravňovaly ke zřízení a provozování studny na Vašem pozemku, budou mít tyto listiny váhu i dnes (07.08.2019) (neboť jimi bude možné prokázat, že studna nepředstavuje neoprávněnou stavbu, jelikož s jejím zřízením souhlasil bývalý vlastník Vašeho pozemku - tato skutečnost by pak s největší pravděpodobností znamenala, že na straně Vašeho souseda nevzniká bezdůvodné obohacení za užívání části Vašeho pozemku).