Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme 3 spoluvlastníci chalupy po rodičích a to podílem 3/6, 2/6 a 1/6. Já vlastním 2/6 a nechala jsem 2017 podřezat pravou polovinu chalupy, kde jsou 2 místnosti. Jedna místnost o ploše 13,57 m2 - tu rekreačně využívá 1/6 vlastník, druhá místnost má 18,4 m2 - tu využívá rekreačně 2/6 vlastník /já/. V levé polovině je místnost jedna plocha 32,66 m2 - tu rekreačně užívá 3/6 vlastník.

O svém úmyslu nechat odizolovat zdi od zemní vlhkost jsem oba spoluvlastníky včas informovala. Spoluvlastník 1/6 souhlasil a finančně
se také na této akci podílel. Spoluvlastník 3/6 neměl námitek, ale nechtěl svou užívanou místnost v levé polovině podřezat.
Má nárok na to využívat ke svým potřebám /spaní, ukládání různých věcí ap. / podřezanou pravou část /2 místností/ když se nepodílel
ani finančně, ani prací?
Náhodou se ke mně doneslo, že 3/6 vlastník bude na pozemku náležející k této chalupě budovat nekrytý bazén /jen do země/.
Žádného ze spoluvlastníků nekontaktoval, aby ho o svém úmyslu informoval.
Potřebuje k tomu souhlas spoluvlastníků? Potřebuje k tomu stavební povolení?
Děkuji, Ivana

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Užívání podřezané části chalupy:
Odpověď na Váš dotaz dává § 1117 občanského zákoníku, dle něhož platí, že každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka.
Přestože si tedy spoluvlastníci dohodou rozdělili chalupu na jednotlivé místnosti, stále platí, že každý spoluvlastník může užívat celou chalupu, přičemž míra takového užívání musí odpovídat velikosti jeho spoluvlastnického podílu (při užívání chalupy tedy musí spoluvlastníci navzájem respektovat obdobné právo zbývajících spoluvlastníků).
I když se tedy 3/6 spoluvlastník finančně ani pracovně nepodílel na podřezání chalupy, je oprávněn užívat i tu část chalupy, která byla podřezána.
V tomto ohledu připomínám, že pakliže 3/6 spoluvlastník provedení podřezání chalupy odsouhlasil, měl by se na nákladech těchto prací rovněž finančně podílet (a to dle velikosti svého spoluvlastnického podílu, popř. v rozsahu dle dohody spoluvlastníků). V tomto ohledu není rozhodné, že 3/6 spoluvlastník obvykle užívá místnost na druhé straně chalupy, neboť podřezáním došlo ke zlepšení stavu chalupy jako celku (na které má tento spoluvlastník podíl v rozsahu 3/6).

2/ Instalace bazénu:
V zásadě platí, že jakákoli změna spoluvlastněné věci musí být odsouhlasena. O běžném nakládání se spoluvlastněnou věcí rozhodují spoluvlastníci nadpoloviční většinou, o významných záležitostech pak dvoutřetinovou většinou (jak to vyplývá z § 1128/1 a § 1129/1 občanského zákoníku). Velikost hlasů jednotlivých spoluvlastníků se samozřejmě odvíjí od rozsahu jejich spoluvlastnických podílů.
Instalaci bazénu lze považovat spíše za součást běžné správy pozemku, tzn. že bude zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů (tzn. že 3/6 spoluvlastník bude potřebovat získat ještě hlas alespoň jednoho dalšího spoluvlastníka).
Co se týče otázky, zda je pro instalaci bazénu zapotřebí nějaké přivolení stavebního úřadu, je důležité, jaké rozměry má tento bazén mít, resp. kde má být umístěn.
Bude-li se jednat o bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku (přičemž všechny tyto podmínky musí být splněny současně), bude možné ho na pozemku vybudovat bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu, tedy „ve volném režimu“ (jak to vyplývá z § 79/2 písm. p) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).

Nebude-li některá z výše uvedených podmínek splněna, bude pro zřízení bazénu (na pozemku rekreační chalupy) zapotřebí získat od stavebního úřadu územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 18. stavebního zákona).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jeden ze spoluvlastníků nechal zaizolovat část domu - mohou zaizolovanou část využívat i ostatní spolumajitelé domu v ideálním spoluvlastnictví?