Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám byt v osobním vlastnictví. Ve vedlejším bytě je 2017-2018 nájemník, který si pouští velice hlasitou hudbu a hlavně basové tóny jsou slyšet v mém bytě. Již několikrát jsem jej na to upozorňoval. Ze začátku hudbu ztlumil, pak mi ale řekl, že není noční klid a nenechá se omezovat. Nevím, jestli ji pouští i přes týden, kdy jsem v práci. Mě vadí zejména o víkendech. Někdy hraje jen chvíli, někdy celé hodiny a to basové dunění v bytě se pak nedá vydržet.

Předseda SVJ věc příliš nechce řešit, protože údajně v bytě dříve bydlel někdo ještě horší. Majitel bytu také kromě slibu, že zavolá nájemníkovi není ochoten obtěžování nadměrným hlukem zastavit. Na obecním úřadě by mi pomohli snad jedině v případě schválnosti, ale ta se prý těžko dokazuje. Všichni se odvolávají na noční klid 6-22, ale snad by neměl soused obtěžovat nadměrným hlukem ani mimo tento čas. Můžete mi prosím pomoci napsat text dopisu, který by pak předseda SVJ podepsal a kterým by vyzval majitele k řešení situace? Případně prosím poraďte co jiného se dá dělat. Děkuji, Michael.

 

ODPOVĚĎ:
Bohužel možností nemáte mnoho. Můžete podat oznámení o spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích obecnímu úřadu, v němž popíšete skutkový stav – kdy a na jak dlouho k pouštění hlasité hudby dochází, že jste věc nájemníkem řešil tím a tím způsobem a jeho odpověď byla nejprve pozitivní, kdy hudbu opravdu ztlumil, na Vaši další slušnou žádost však již reagoval odmítavě, kdy se odkazoval na skutečnost, že neporušuje noční klid a že se nenechá omezovat sousedy – že v tomto jeho jednání už spatřujete jasnou schválnost, kdy Vaší opakované žádosti o ztlumení hudby již nevyhověl, naopak pouští hlasitou hudbu nadále (třeba ještě ve větší míře, než doposud právě v reakci na Vaše opakované žádosti o ztlumení hudby). Obecní úřad bude muset Váš návrh na přestupek projednat (pakliže jej neodmítne ještě před zahájení řízení) a je možné, že už toto projednání postačí k tomu, aby se Váš soused začal chovat ohleduplně, neboť není jisté, že by jej skutečně shledal vinným. Doporučují Vám souseda nejprve ještě slušně písemně (doporučeně) vyzvat k nápravě s upozorněním, že pokud se nápravy nedočkáte, budete nucen i s ohledem na své zdraví věc řešit s příslušnými úřady. Tutéž výzvu doporučeně zašlete i majiteli bytu - s tím, že věc se Vám s nájemníkem nepodařilo smírně vyřešit a že on jako majitel bytu odpovídá za dodržování povinností dle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku (můžete výzvu pojmout i jako předžalobní výzvu, o níž se zmiňuji níže).

Maté také možnost bránit se proti hluku podáním tzv. negatorní žaloby podle ustanovení §  1013 zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, podle kterého se vlastník musí zdržet všeho, co způsobuje, že  hluk vniká na  pozemek jiného vlastníka (nejen tedy přímého souseda) v  míře nepřiměřené místním poměrům a  podstatně omezuje obvyklé užívání  pozemku. Žalovaným by byl majitel bytu, kterému by byla soudem uložena povinnost zdržet se pouštění hlasité hudby a bylo by už na majiteli bytu, jak tuto povinnost na svém nájemci bude vynucovat. Pokud by nebyl rozsudek plněn, lze podat návrh na výkon rozhodnutí ukládáním pokut. Doporučuji Vám však v případě, že se rozhodnete věc řešit soudně, vyhledat pomoc advokáta, neboť bude nutno prokázat, že jde o překročení míry přiměřené v místních poměrech.

7
Přestupky proti občanskému soužití
(1)   Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
c)   úmyslně naruší občanské soužití tak, že

3.   se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
4.   se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.

(4)   Za přestupek lze uložit pokutu do
a)   10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo
b)   20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.
(5)   Je-li přestupek podle odstavců 1 až 3 spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do
a)   15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a), nebo
b)   30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 3.
(6)   Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření. Dopustí-li se přestupku podle odstavce 3 fyzická osoba, lze jí uložit omezující opatření.
(7)   Řízení o přestupku podle odstavce 1 písm. b) nebo c) anebo odstavce 2 písm. b) spáchaném mezi osobami blízkými anebo o přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) lze zahájit a v již zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.
(8)   Při projednávání přestupku podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se správní orgán pokusí obviněného a osobu, jíž bylo ublíženo na cti, usmířit. Dojde-li k usmíření, správní orgán řízení usnesením zastaví.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Překročení hlukového limitu v bytě SVJ - soused si pouští hlučnou, hlasitou hudbu