Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Tři členové výboru SVJ máme smlouvy k funkci, místopředseda a já jako člen výboru máme dohodu o práci. Problém je v tomto:
- Předseda a místopředsedkyně vykazují minimální práci, všechny časově náročné práce jsou nahrnuty na mě - je to vidět podle faktur za uplynulé 4 roky.
- a) Předseda a místopředsedkyně odmítají předložit nové smlouvy.

- b) Předseda akceptuje předražené faktury, kde je podezření z provizního odměňování.
- c) Předseda mi odmítl posílat faktury, jak tomu bylo předtím.
- d) Předseda nezajistil existenci kontrolního výboru, jak to máme ve stanovách.
- e) Předseda udělil pasivní přístup k našim dvěma účtům pouze místopředsedkyni, mně to odmítá se slovy, že to vyplývá ze stanov.
- f) Smlouvy předsedovi podepisuje pouze místopředsedkyně, myslím, že by u toho měl být i můj podpis, je to tak?
- g) Právník družstva mi nezodpovídá všechny dotazy.
Přikládám naše stanovy.
Ve kterých písmenech mám na mé požadavky právo, kdo bude platit náklady soudu? A mohu podat i trestní oznámení na policii?

 

ODPOVĚĎ:
Předně mi není zřejmé, z jakého důvodu máte uzavřeny smlouvy o funkci (patrně myslíte pracovně právní Dohodu o provedení práce), když dle vašich Stanov mohou být členy výboru pouze členové společenství vlastníků jednotek, nikoli třetí osoby (což dnes (11.07.2023) již zákon umožňuje). V takovém případě není nutné s SVJ uzavírat jakoukoli smlouvu a odměna je vyplácena již na základě zákona (potažmo Stanov) a o její měsíční výši rozhoduje shromáždění SVJ (viz § 1208 písm. b) občanského zákoníku a čl. IX bod 7. Stanov). Nerozumím bodu a) a b), tedy jaké nové smlouvy požadujete předložit a o jaké se jedná faktury?
Pokud jde o bod c), pak můžete jako vlastník jednotky využít svého práva dle § 1179 občanského zákoníku týkající se práva na informace ohledně hospodaření odpovědné osoby za správu domu a požadovat nahlédnutí do smluv uzavřených ve věcech správy a do účetních knih a dokladů a pořizovat si z nich výpisy, opisy či kopie. Na Vaši žádost Vám tedy musí být umožněno nahlédnout do příslušných účetních dokladů týkajících se dřívější fakturace.
Pokud jde o bod d), pak ze Stanov nevyplývá, že existenci kontrolní komise má povinnost „zajistit“ předseda výboru. Členy kontrolní komise volí shromáždění a kdokoliv z vlastníků jednotek může navrhnout k projednání na příštím shromáždění SVJ zřízení kontrolní komise a volbu jejích členů.
Dále (k bodu f) dle článku VII. Bod 9. Stanov podepisuje písemná právní jednání předseda (či místopředseda) a další člen výboru. Je tedy v pořádku, pokud je k podpisu předsedy připojen podpis místopředsedkyně.
Pokud jde o bod e), pak požadujete po předsedovi citaci přesného znění konkrétního ustanovení Stanov, na základě kterého Vám je odepřen pasivní přístup k účtu SVJ.
K Vašim závěrečným dotazům se nemohu blíže vyjádřit, neboť mi není zřejmé, z jakého titulu chcete podat žalobu na předsedu a místopředsedkyni, a v čem spatřujete trestnosti jejich jednání. Zde pouze upozorním, že všichni členové výboru, tedy i Vy, jste povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Nedoporučuji Vám tedy podávat případné trestí oznámení do doby, než budete mít důkazy o tom, že jste Vy osobně jednal hospodárně a snažil se zamezit nehospodárnému jednání ostatních členů výboru. V opačném případě byste mohl být stíhán spolu s ostatními členy výboru, neboť by Vám mohlo být kladeno k tíží, že jste zanedbal onu péči řádného hospodáře. Začněte tedy tím, že oficiálně / prokazatelně (doporučeným dopisem), požádáte v souladu s § 1179 obč. zák. o nahlédnutí do Vámi požadovaných účetních dokladů či smluv. Případně se na příští schůzi výboru vymezte proti podezřelým krokům ostatních členů výboru a požadujte o tom písemný záznam v zápisu ze schůze (stejně tak se k tomuto můžete vyjádřit na příštím shromáždění a vyžadovat písemné zaznamenání).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.