Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po tornádu jsem zajišťoval opravu pronajatého domu na žádost majitele. Majitel opravu platil. Jenže mnou sehnaný klempíř, který odvedl práci v červenci 2021 poslal fakturu za práci 41.000 Kč až na Vánoce 2021. V domě jsem již nebydlel, zůstala tam bývalá manželka. Fakturu, která byla na mé jméno, jsem na nový rok 2022 zaplatil.

Při telefonu s majitelem mi sdělil, že počítal nedoplatek za energie který činí 35.000 Kč. Ústně jsme se tedy dohodli, že jsme srovnaní. Ovšem manželka dostala vyúčtování v květnu 2022 s nedoplatkem za energie na částku 15.500 Kč. Tohle jsem se dozvěděl před nedávnem. Ihned jsem jel za majitelem požadovat vrácení rozdílu mezi opravou a nedoplatkem. Majitel zprvu nechtěl nic řešit, že je to stará věc a že jsme vyrovnání. Později otočil, že když mu dodám doklad, který vystavil, tak rozdíl doplatí. Poslal jsem mu ho na email s fakturou i s potvrzením o mé platbě klempířovi. Již je to týden bez jakékoliv reakce.   Jaké mám možnosti? Na co mám právo? Jak majitele zahnat do kouta aby mi vrátil peníze? 25.3.2022 jsem mu emailem doložil vystavenou fakturu za klempíře, od té doby tedy oficiálně o platbě věděl. A ještě mám dotaz, zda vyúčtování energií, které dokládám je napsané správně podle zákona. Za předešlý rok jsme dostali vyúčtování psané rukou. Nikdy jsme k vyúčtování nedostali faktury, které by potvrzovali správnost.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jde o platbu za klempíře, pak se na Vás Váš bývalý pronajímatel bezdůvodně obohatil a z toho důvodu po něm můžete částku vymáhat. Promlčecí lhůta činí tři roky od doby, co jste se o bezdůvodném obohacení dozvěděl (patrně z vyúčtování za energie zaslané manželce). Ustanovení občanského zákoníku týkající se nájmu (zejména §§ 2264 a 2265) upravují podmínky oprav domu či bytu, kdy v případě, že opravu zajišťuje nájemce, je pronajímatel povinen nájemci nahradit účelně vynaložené náklady. Doporučuji Vám tedy s bývalým pronajímatelem jednat již jen písemně (kvůli zajištění důkazů pro případný soudní spor) a jako první krok mu zaslat doporučeně (ideálně s dodejkou) písemnou výzvu k uhrazení předmětné faktury, tedy celých 41.000,-Kč do Vámi stanovené lhůty s tím, že od následujícího dne po splatnosti již budete požadovat i úroky z prodlení. Můžete výzvu odůvodnit tím, že pronajímatel se na Váš úkor bezdůvodně obohatil, když jste jakožto nájemník uhradil opravu jeho domu. Pokud nebude ve lhůtě dluh uhrazen, zašlete pronajímateli tzv. předžalobní výzvu, v níž uvedete, že na základě předešlé výzvy je dluh již po splatnosti, a pokud jej v dodatečné lhůtě neuhradí, nezbude Vám než se obrátit na místně příslušný soud s žalobou o zaplacení.
Vyúčtování služeb upravuje zákon č. 67/2013 Sb. , kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Obsahové náležitosti vyúčtování jsou upraveny v § 7 (citace viz níže), kdy dle mého názoru je Vámi přiložené vyúčtování po této stránce v pořádku. Nájemce má však právo si správnost vyúčtování ověřit (viz § 8), kdy má právo do 30 dnů požadovat nahlédnutí do podkladů dokládajících skutečné náklady (faktury od dodavatelů) na jednotlivé poskytnuté služby/energie) a případě si učinit kopie.
Vzor předžalobní upomínky:
https://www.zbynekmlcoch.cz/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/predzalobni-upominka-vyzva-k-uhrazeni-dluhu-vzor-ke-stazeni-zdarma-novy-obcansky-zakonik-2014
Citace ze zákona č. 67/2013 Sb. :
§ 7
Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků
(1)   Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
(2)   Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
(3)   Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Vady vyúčtování neovlivňují splatnost přeplatku. Splatnost nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku.
(4)   Náklady na vyhotovení a doručení vyúčtování podle odstavce 1 nelze zahrnout do nákladů na služby.
§ 8
Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek
(1)   Do 30 dnů od doručení vyúčtování může příjemce služeb písemně požádat poskytovatele služeb, aby příjemci služeb doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a aby umožnil příjemci služeb pořízení kopie podkladů. Této žádosti poskytovatel služeb vyhoví do 30 dnů od jejího doručení.
(2)   Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb do 30 dnů od doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1. Nepředloží-li příjemce služeb námitky v této lhůtě, platí, že se způsobem a obsahem vyúčtování souhlasí. Včas uplatněné námitky musí poskytovatel služeb vyřídit do 30 dnů od jejich předložení.
§ 13
Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním
(1)   Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.
(2)   Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.