Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme bytový dům, který tvoří z větší části vlastníci bytů a menší část spravuje družstvo. Dříve platilo, že ke schválení výtahu musel být 100% souhlas všech vlastníků. Jak je to nyní? Existuje nějaký zákon, který určuje podle jakých zákonů a pravidel může být v našem domě zřízený výtah? Měli jsme členskou schůzi, která nebyla usnášení schopná.

Přesto byl odsouhlasený výtah a p. předseda po schůzi obešel nezúčastněné a nechal dodatečně podepsat prezenční listinu. Ne všichni vlastníci bytu souhlasí s pořízením výtahu, protože bydlí v přízemí nebo jsou to lidé v důchodovém věku a nemají finance, aby přispívali do fondu oprav skoro o 300% procent navýšenou částku. Je daná i firma, která výtahy dělá v rámci dotací EU. Myslím si, že by mělo proběhnout řádné výběr. řízení a podle nabídek rozhodneme všichni o firmě, která bude výtah dělat. Když jsem o tom informovala správce byt. družstva, bylo mi řečeno, že to má dovolené a zákon o souhlasu s výtahem se změnil. Podobně jsme pochodili u předsedy družstva. Řídí se usnesením z naší členské schůze, kde byl výtah schválen. Nejsem odpůrcem výtahu, vím že mi zvyšuje hodnotu bytu, ale myslím si, že tento postup je protizákonný. Družstvo se chová arogantně v zastoupení svého právníka a využívá toho, že v domě bydlí starší lidé, kteří se neumějí bránit a neznají zákony. Existuje kontrolní nebo nadřízený orgán, který by ověřil jednání byt. družstva? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Takovéto otázky jsou především upraveny ve stanovách družstva či stanovách SVJ, konkrétně v části týkající se stavebních úprav. Dále je nutno aplikovat ustanovení občanského zákoníku o správě společné věci, kde je uvedeno, že pokud by mělo díky výstavbě výtahu dojít ke sjednání úvěru a tedy zatížení domu, pak "Ke zřízení zástavního práva nebo jiné obdobné jistoty sloužící k zajištění peněžité pohledávky vzniklé při zlepšení společné věci nebo při její obnově postačí rozhodnutí alespoň dvoutřetinové většiny spoluvlastníků." Pokud by toto zatížení mělo být déle než 10 let, pak je třeba souhlasu všech. Pokud máte pochybnosti o konání správce SVJ a družstva, můžete jednak podat proti usnesení, jímž byly výtahy schváleny, k soudu žalobu o neplatnost takového usnesení a případně i např. žádat nahlédnutí do účetnictví a dokonce oslovit i Policii, pokud by účetnictví nebylo transparentní.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.