Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše společnost obdržela od obce výpověď z nájmu nebytových prostor určných pro podnikání. Jde o nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 6/2011. Důvod: nespokojenost zákazníků s naším obchodem - smíšené zboží. Nebyli jsme ani jednou vyzvání k nějaké nápravě nebo že jsou stížnosti zákazníků.

Ve výpovědi není zmínka o porušení něčeho závažného, ani není zmíněná možnost podat námitky nebo se obrátit na soud. Je možné že by tak byla výpověď neplatná, jak jsem se dočetla? Mohu sdělit obci, že je výpověď neplatná na základě těchto chybějících informací nebo jen podat námitky, že si nejsme vědomi žádného porušení nájemní smlouvy. Děkuji za odpověď, Vlasta.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 2312 NOZ "Jedná-li se o nájem na dobu neurčitou, má strana právo jej vypovědět v šestiměsíční výpovědní době; má-li však strana k výpovědi vážný důvod, je výpovědní doba tříměsíční; trvá-li nájem po dobu delší než pět let a vzhledem k okolnostem strana nemohla předpokládat, že druhá strana nájem vypoví, je výpovědní doba vždy šestiměsíční." Podle § 2310 ve výpovědi musí být uveden její důvod, jinak je neplatná.
Podle § 2314 NOZ
(1) Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď doručena, vznést proti výpovědi námitky; námitky vyžadují písemnou formu.
(2) Nevznese-li vypovídaná strana námitky včas, právo žádat přezkoumání oprávněnosti výpovědi zanikne.
(3) Vznese-li vypovídaná strana námitky včas, ale vypovídající strana do jednoho měsíce ode dne, kdy jí námitky byly doručeny, nevezme svou výpověď zpět, má vypovídaná strana právo žádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi, a to do dvou měsíců ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi.
Z uvedeného tedy vyplývá, že byste měli postupovat tak, že podáte proti výpovědi námitky, ty musíte podat do měsíce po doručení výpovědi, pronajímatel musí do měsíce reagovat a pokud nebude reagovat adekvátně nebo nevezme výpověď zpět, můžete k soudu podat žalobu o přezkoumání výpovědi, a to do dvou měsíců po marném uplynutí lhůty k reakci pronajímatele.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.