Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem členem SVJ a mám dotaz na platnost svolání schůze shromáždění SVJ, kde byla provedena volba členů výboru. Tato volba byla zpochybněna správcem SVJ, který je zároveň členem SVJ s odůvodněním neplatnosti svolání schůze shromáždění členů SVJ pro neplatnost mandátu výboru. K posouzení dotazu uvádíme následující skutečnosti:

1. Původní výbor SVJ byl zvolen na Shromáždění SVJ dne 24.6.2015.
2. Funkční období dle Stanov SVJ jsou 3 roky, tudíž skončilo 24.6.2018;
3. Výbor po celou dobu svého funkčního období nesvolal ani jednou schůzi Shromáždění SVJ;
4. První schůze Shromáždění byla svolána téměř rok po vypršení mandátu Výboru SVJ v červnu 2019;
5. Na pořad jednání svolané schůze nebyla zařazena volba nového výboru;
6. Předsedkyně výboru na tomto jednání však uvedla, že mandát výboru vypršel. Proto, cituji ze Zápisu „Shromáždění Společenství vlastníku Výboru odsouhlasilo v rámci udržení chodu SVJ nadále zastávat jejich funkci s právem schvalování výdajů a objednávaní nutných oprav a služeb. Výbor bude volen na dalším plánovaném Shromáždění v září 2019. “ K tomu pouze podotýkám, že formulace v zápisu, který byl vyhotoven téměř tři měsíce po konání schůze, je textace souhlasu zformulována samotou předsedkyní bez ověření zápisu další osobou, přičemž na samotném jednání shromáždění nepadlo slovo o omezení práv výboru na vyjmenované činnosti, pouze byl uveden jako jeden z důvodů pro prodloužení mandátu. Toto Shromáždění bylo účastí 73,2 % všech hlasů usnášeníschopné;
7. Pozvánku na plánované zasedání v záři 2019 rozeslala předsedkyně výboru, kde jedním z bodů programu byly volby výboru, a to dle dohody vlastníků s 73,2 % všech hlasů na zasedání proběhlém v červnu 2019. Na pozvánce bylo uvedeno, že schůzi Shromáždění svolává „Společenství vlastníků SVJ“ (ne Výbor) a podepsala ho bývalá předsedkyně výboru společenství SVJ. Pozvánka byla rozeslaná všem vlastníkům a splňovala všechny náležitosti.
8. Volby proběhly na zářijovém jednání Shromáždění SVJ; výbor byl zvolen 100 % hlasů přítomných vlastníků jednotek (usnášeníschopnost byla zajištěna účastí 73,1% všech hlasů SVJ.
9. Po proběhlé volbě byla jedním z vlastníků, který je zároveň správcem našeho SVJ, zpochybněna správnost svolání tohoto shromáždění a tím i platnost voleb. Správce to zdůvodnil tím, že statutární orgán, resp. předsedkyně výboru SVJ, která rozeslala pozvánky a podepsala je, neměla k tomu mandát a uvedl, že nové shromáždění SVJ by se mělo svolat vlastníky, jejichž podíl převyšuje 25 % hlasů všech vlastníků s odvoláním na §1207 NOV. Zástupce LBD, jako člen SVJ přitom byl přítomen na schůzi Shromáždění v září 2019, nevznesl na tomto zasedání námitku proti nesprávnému svolání schůze Shromáždění SVJ a zároveň hlasoval pro zvolení nového výboru SVJ v sestavě jak byla navržena.
10. Na základě názoru správce našeho SVJ (zároveň vlastníka jedné bytové jednotky v našem SVJ) uvedeného v b. 9, předsedkyně předchozího výboru neprodleně zajistila souhlas vlastníků s podílem 29% všech hlasů, prohlásila proběhlou schůzi v září a volby za neplatné a okamžitě vyvěsila pozvánku na svolání nové schůze s opakováním voleb výboru. Zde je nutné opět poznamenat, že všichni vlastníci, kteří podali podnět k svolání nové chůze a voleb, byli přítomni na zasedání v září 2019 a rovněž hlasovali pro zvolení všech členů výboru.
11. Kromě neplatnosti svolání schůze shromáždění je nyní napadán u způsob provedení volby, tj. že nebylo hlasováno jednotlivě po jednotlivých kandidátech. Přitom zákon neurčuje, jakým způsobem má být hlasováno, způsob hlasování nemáme zakotven ani ve stanovách a nebyl nikdy zpracován ani žádný volební řád, který by blíže specifikoval způsob volby členů výboru.
Dovoluji si o Váš požádat o právní názor k platnosti konání schůze shromáždění SVJ svolané dle bodů 6 a 7 a platnosti volby členů výboru SVJ na této schůzi; zda může skupina vlastníků sama prohlásit volby za neplatné, aniž by požádala soud, aby rozhodl o platnosti voleb a vyhlásit volby nové na základě podnětu části vlastníků s 29% všech hlasů. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Eva.

 

ODPOVĚĎ:
V okamžiku, kdy již vypršel mandát výboru, mohou schůzi svolat pouze svolavatelé tak, jak uvádíte v bodu 9. Správce SVJ je tedy v tomto případě v právu. Skupina vlastníků může volby vyhlásit za neplatné a vyhlásit volby nové, aniž by rozhodoval soud.