Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje otázka se týká autorského práva k využití filmu jako inspirace pro vytvoření vlastní grafiky (komiksu). Výsledná grafika (komiks) bude jakousi parafrází na film Světáci. Budou na ní zobrazeny podobizny (nikoliv portréty, ale komiksová grafika) tří českých hereček, paní Jiráskové, paní Janžurové a paní Bohdalové. Grafika bude vytištěna na trička pro komerční účely.

Než se pustím do výroby, ráda bych se zorientovala v problematice autorského práva a požádala Vás o radu s následujícími dotazy.
1. Vztahují se autorská práva na případ, kdy film bude využit pouze jako inspirace pro vytvoření vlastní grafiky (komiksu)? Pokud ano, jaké všechny instituce musím oslovit a jaké s tím mohou být spojené poplatky?
2. Na nově vzniklé grafice budou zachyceny herečky. Bude se jednat o jejich podobizny ve formě nového uměleckého díla, nikoliv o portrét, resp. věrnou kopii. Vztahuje se i na tento případ autorské právo? A pokud ano, tak by mě opět zajímalo, jaké všechny instituce musím oslovit a jaké s tím mohou být spojené poplatky?
3. Jak se postupuje v případě, resp. na jakou instituci se mám obrátit v případě, že se kvůli stáří filmu nedá jasně určit nebo dohledat autor (nebo dědic) autorských práv k filmu? Konkrétně k filmu Světáci z roku 1969? Vztahují se i na dílo, jehož autory ani dědice nezastupuje žádná instituce, také autorské právo?
4. Výslednou grafiku plánuji využít na potisk a následný prodej předmětů pro komerční účely. Jak autorská práva ovlivňují počty kusů (náklad výroby) a cenu výsledného předmětu? Resp. , zvyšuje se cena za autorská práva podle ceny předmětu a počtu kusů? A stačí autorská práva a finanční náklady s nimi spojené vyřešit jednorázově nebo se stejný postup (platba) musí opakovat při každém dalším dotisku předmětů? Děkuji. Blažena.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Vztahují se autorská práva na případ, kdy film bude využit pouze jako inspirace pro vytvoření vlastní grafiky (komiksu)? Pokud ano, jaké všechny instituce musím oslovit a jaké s tím mohou být spojené poplatky?
Je nepochybné, že film představuje autorské dílo ve smyslu § 2/1 autorského zákona. V takovém případě by se na Váš výtvarný záměr mohl vztahovat § 2/4 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného … Tím není dotčeno právo autora zpracovaného … díla. “
Výše citované ustanovení však bude na Váš případ aplikovatelné pouze tehdy, pokud komix vytvoříte tvůrčím zpracováním filmu. V tomto ohledu je tedy klíčové, zda bude Váš komix představovat „překreslení“ některé z filmových scén, anebo zda Vám film poslouží skutečně pouze jako inspirace (tedy zdroj nápadů pro Vaší vlastní tvorbu) – v tomto druhém případě by se o tvůrčí zpracování cizího autorského díla nejednalo (tzn. že by nebylo nutné získávat souhlas držitelů autorských práv).
Pakliže se necháte filmem pouze inspirovat, nedojde k zásahu do cizího autorského práva a vše bude (z právního hlediska) v pořádku.
Východiskem by mohla (teoreticky) být i aplikace § 38g autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo pro účely karikatury nebo parodie. “
Je však otázkou, zda bude možné Vámi vytvořený komix považovat za karikaturu či parodii. Zdaleka ne každá kresba zachycující něčí podobu totiž splňuje definiční znaky karikatury. Pokud vytvoříte podobiznu, která odpovídá skutečné podobě dotyčné osoby (tedy její portrét), bude se o karikaturu jednat poměrně těžko. K pojmu karikatura se více dočtete například zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karikatura
Tuto otázku Vám doporučuji (pro jistotu) konzultovat s příslušnými kolektivními správci autorských práv, kterými jsou pro oblast audiovizuálních děl:
- DILIA – DIvadelní, LIterární a Audiovizuální agentura
www.dilia.cz
- INTERGRAM – Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů
https://www.intergram.cz
- OOA-S – Ochranná Organizace Autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
https://ooas.cz
Komunikaci s kolektivními správci autorských práv by nicméně bylo vhodné navázat až ve chvíli, kdy bude komix hotov – aby bylo možné posoudit, zda je jím zasaženo do cizích autorských práv či nikoli (resp. zda by bylo zasaženo, pokud by byl tento komix komerčně šířen).
2/ Na nově vzniklé grafice budou zachyceny herečky. Bude se jednat o jejich podobizny ve formě nového uměleckého díla, nikoliv o portrét, resp. věrnou kopii. Vztahuje se i na tento případ autorské právo? A pokud ano, tak by mě opět zajímalo, jaké všechny instituce musím oslovit a jaké s tím mohou být spojené poplatky?
Autorské právo by v tomto případě přišlo ke slovu pouze tehdy, pokud byste překreslila (tvůrčím způsobem zpracovala) nějakou konkrétní podobiznu (typicky fotografii) těchto hereček – to však z dotazu nevyplývá.
Jelikož máte v úmyslu zachytit podobu člověka, bude nutné zohlednit příslušná ustanovení občanského zákoníku. Konkrétně dle § 84 a § 85/1 občanského zákoníku platí, že:
„Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. “
„Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením. “
Jelikož Váš podnikatelský záměr se týká také použití podobizny zemřelého člověka, připomínám ještě, že podoba člověka je chráněna i po jeho smrti. Konkrétně dle § 82/2 občanského zákoníku platí, že:
„Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých. “
Výše uvedená omezení jsou však změkčena prostřednictvím § 89 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Podobizna … se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k … uměleckému účelu …“
Výše uvedený důvod pro použití podobizny člověka však nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka (jak to vyplývá z § 90 občanského zákoníku). Bude tedy podstatné, jakým způsobem (v jakém kontextu a za jakým účelem) podobizny dotyčných hereček použijete.
3/ Jak se postupuje v případě, resp. na jakou instituci se mám obrátit v případě, že se kvůli stáří filmu nedá jasně určit nebo dohledat autor (nebo dědic) autorských práv k filmu? Konkrétně k filmu Světáci z roku 1969? Vztahují se i na dílo, jehož autory ani dědice nezastupuje žádná instituce, také autorské právo?
Autorská práva se vztahují (automaticky – tedy ze zákona) na každé autorské dílo – bez ohledu na to, jsou-li nositelé autorských práv zastoupeni či nikoli. V tomto ohledu Vám doporučuji oslovit kolektivní správce autorských práv, které uvádím v odpovědi ad 1/ (výše).
4/ Výslednou grafiku plánuji využít na potisk a následný prodej předmětů pro komerční účely. Jak autorská práva ovlivňují počty kusů (náklad výroby) a cenu výsledného předmětu? Resp. , zvyšuje se cena za autorská práva podle ceny předmětu a počtu kusů? A stačí autorská práva a finanční náklady s nimi spojené vyřešit jednorázově nebo se stejný postup (platba) musí opakovat při každém dalším dotisku předmětů?
Co se týče výše licenčního poplatku, záleží na ceníku každého kolektivního správce autorských práv zvlášť. Je nepochybné, že objem plánované produkce (při využití cizího autorského práva) bude jednou z podstatných složek výpočtu výsledné výše licenčního poplatku.
V této souvislosti je však v první řadě nutné vyřešit otázku, zda vytvořením komixu vůbec do autorských práv zasáhnete (jak rozebírám v odpovědi na dotaz ad 1/ výše).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.