Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj manžel zemřel a zdědila jsem po něm obrazy, které maloval. Chci obrazy nafotit a vytvořit z nich portfolio k výstavám a kalendář. Jakou smlouvou prosím ošetřit, aby fotograf a další lidé v procesu výroby portfolia a kalendáře nemohli fotky obrazů zneužít a bez mého souhlasu šířit? Případně, co vše je důležité v této záležitosti pohlídat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Při zadání výroby portfolia a kalendáře budete s největší pravděpodobností uzavírat smlouvu o dílo. Konkrétně dle § 2586/1 občanského zákoníku platí, že:
„Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. “
Smlouva o dílo, jejímž předmětem je výroba portfolia a kalendáře, nemusí být uzavírána písemně (může být uzavřena ústně, popř. prostřednictvím elektronické pošty apod.).
Zákaz zhotovitele (popř. jeho zaměstnanců) zasahovat do majetkových autorských práv k obrazům (resp. k fotografiím těchto obrazů) vyplývá přímo z platné právní úpravy – tzn. že se zhotovitelem portfolia a kalendáře nemusíte teoreticky uzavírat žádnou zvláštní smlouvu. Z občanského zákoníku a autorského zákona jasně vyplývá, že bez Vašeho svolení není nikdo oprávněn zasahovat do majetkových autorských práv, jejichž jste nositelkou (tzn. že nikdo nesmí autorská díla, resp. jejich rozmnoženiny/kopie užít – například tedy zveřejňovat, rozšiřovat apod.).
Nechcete-li se však spoléhat na to, že zhotovitel zná platnou právní úpravu a bude jí respektovat, resp. chcete-li zhotoviteli zdůraznit jeho povinnost neporušovat Vaše majetková autorská práva, můžete se zhotovitelem portfolia a kalendáře uzavřít dohodu o mlčenlivosti. Nejedná se o žádný z uzákoněných smluvních typů – půjde tedy o tzv. smlouvu nepojmenovanou (inominátní), uzavřenou dle § 1746/2 občanského zákoníku. Dohoda o mlčenlivosti bývá často označována zkratkou NDA (z anglického „Non Disclosure Agreement“).
Nutno zdůraznit, že dohody o mlčenlivosti bývají nejčastěji uzavírány za účelem ochrany know-how, obchodního tajemství či jiných důvěrných informací. Je však v zásadě možné takovou dohodu modifikovat i pro účely ochrany majetkových autorských práv (resp. jakýchkoli jiných práv z oblasti duševního vlastnictví).
V této dohodě je vhodné zcela konkrétně a jasně vymezit především:
- okruh majetkových autorských práv, který je chráněn (resp. vymezit autorská díla, kterých se dohoda týká),
- okruh osob, kterým mohou být autorská díla (resp. jejich rozmnoženiny a kopie) zpřístupněna (půjde především o zaměstnance zhotovitele) – resp. je vhodné uvést, že žádným jiným osobám nesmí být autorská díla předána či jakkoli jinak zpřístupněna,
- způsob technického a personálního zabezpečení ochrany autorských práv (tedy způsob, jakým bude s autorskými díly nakládáno, jak bude zajištěna jejich ochrana, jak budou vázány osoby, které s autorskými díly přijdou do styku apod.),
- účel, za kterým jsou autorská díla zhotoviteli předávána (resp. je vhodné uvést, že zhotovitel nesmí autorská díla zpracovávat za žádným jiným účelem),
- smluvní sankce (pokuta), kterou budete oprávněna zhotoviteli účtovat v případě, že některý ze svých závazků poruší.
K tomuto tématu se více dočtete například zde:
https://dostupnyadvokat.cz/blog/nda-rizika
https://www.akhavelkova.eu/blog/detail/100/nda-co-to-je-a-proc-to-chtit
https://elegal.cz/kdy-a-proc-potrebujete-dohodu-o-mlcenlivosti-a-jak-ji-spravne-nastavit
Obsah dohody o mlčenlivosti může být rovněž vtělen do licenční smlouvy (§ 2371 a násl. občanského zákoníku), jejímž prostřednictvím poskytnete zhotoviteli oprávnění (výlučně) k takovému užití autorských děl, která povedou ke zhotovení portfolia a kalendáře.
Pro přípravu modifikované dohody o mlčenlivosti, popř. modifikované licenční smlouvy můžete využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí autorského, popř. občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.