Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Složila jsem písničku, text a melodii. Pan učitel z lidové školy dodělal k tomu hudbu a nazpíval to ve škole s neteřemi. Bylo to na zakázku. Chtěla jsem se zeptat, buď chce zaplatit za práci a nebo polovinu a písničku používat. Chtěla bych mu zaplatit za práci celou částku, ale nevím jak to je potom, když bych jí používala na YouTube, pro vlastní potřebu, nebo když se bude líbit, tak i veřejně.

Má nárok ještě na nějaké peníze - provize. A jak je to, kdyby on jí používal v lidové škole a dal si jí na stránku svoji? Moc děkuji za odpověď. Anna.

 

ODPOVĚĎ:
Je nutné si uvědomit, že se pohybujete v ryze soukromoprávní oblasti, tzn. že se svým učitelem si můžete dohodnout (téměř) cokoli. Je proto možné, abyste se se svým učitelem dohodla například tak, že mu zaplatíte celou původně sjednanou částku s tím, že následně budete pouze Vy oprávněna užívat předmětnou nahrávku písně (a zveřejnit ji například na YouTube).
Na Váš případ se vztahuje zejména § 61 autorského zákona, dle něhož platí, že:
- je-li dílo autorem (zde Vaším učitelem) vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak;
- k užití díla nad rámec takového účelu je objednatel (zde Vy) oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak;
- není-li sjednáno jinak, autor (zde Váš učitel) může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele (zde Vás).
Vzhledem k tomu, že autorský zákon ve svém § 61 hned na dvou místech užívá sousloví "není-li sjednáno jinak", je zjevné, že další nakládání s nahrávkou písně je předmětem Vaší dohody s učitelem. Tuto dohodu Vám doporučuji učinit písemně (tzn. uzavřít písemnou smlouvu). V rámci této smlouvy vyjasněte především:
- kdo je autorem textu a melodie písně,
- kdo je autorem hudby a nahrávky,
- kdo vytvoření nahrávky objednal a za jakým účelem,
- jaká je cena za vytvoření nahrávky a poskytnutí práv k jejímu užití, délku tohoto oprávnění apod,
- skutečnost, že zhotovitel (Váš učitel) není oprávněn poskytnout nahrávku nikomu dalšímu a není ani oprávněn ji užívat sám jinak, než pro vlastní potřebu.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.