Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podléhají autorskému právu i katalogy zboží (vydané v letech 1960-1999) – potažmo zejména fotografie, v těchto katalozích umístěné? Je nebo není legální digitalizovat, množit a šířit ve sběratelských zájmových kruzích kopie těchto katalogů a jejich částí?

Tyto katalogy sice nebyly výsledkem tvůrčí činnosti, ale nejsem si jista, zda fotografie zboží v (papírovém, neaktuálním) katalogu již zákon za tvůrčí činnost nepovažuje. Děkuji. S pozdravem Věra.

 

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že fotografie v katalozích zboží, resp. i tyto katalogy jako celky, mohou naplňovat znaky autorského díla. Dle § 2/1 autorského zákona platí, že:
"Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam … Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. “
Fotografie jsou pak zmíněny ještě v § 2/2 autorského zákona, dle něhož platí, že:
„Za dílo se považuje též … fotografie… které jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem …“
V dotazu se dále ptáte: „Je nebo není legální digitalizovat, množit a šířit ve sběratelských zájmových kruzích kopie těchto katalogů a jejich částí? “
Jsem toho názoru, že určité užití těchto autorských děl je možné, aniž by došlo k porušení autorských práv. V tomto ohledu se jedná zejména o tzv. volné užití autorského díla dle § 30 autorského zákona. Dle tohoto ustanovení platí, že:
„Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. “
Pokud byste tedy prováděla digitalizaci a rozmnožování předmětných katalogů pro svou vlastní potřebu (nikoli tedy pro jiné sběratele), mělo by se jednat o tzv. volné užití autorského díla a vše bude v souladu s platnou právní úpravou (samozřejmě pouze tehdy, pokud tak nebudete činit za účelem zisku, což předpokládám).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem