Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Připravuji knihu o mé rodné obci, která bude založena jen na zprávách ze starších periodik, které se jí týkají. Zprávy z periodik budou v rozmezí let 1840 -1945 ve formě výstřižků. Jedná se hlavně o kriminální oznamy nebo různé události, inzeráty atd.

Většina novin (95%) v současnosti již neexistuje a jen asi u 50% článků jsou uvedené zkratky autorů. Je možné použít takovéto zprávy bez porušení autorského zákonu? S pozdravem Zbyněk.

 

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že Váš záměr je realizovatelný, aniž by došlo k protiprávnímu zásahu do autorských práv k předmětným novinovým článkům (budete-li postupovat, jak uvádím níže).
Některé z novinových článků budou již bezesporu spadat do kategorie tzv. volných autorských děl, jak to vyplývá z § 27/1 autorského zákona:
„Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. “
V případě novinových článků, u nichž není uveden jejich autor, se pak uplatní § 27/3 autorského zákona:
„Majetková práva k dílu anonymnímu a pseudonymnímu trvají 70 let od oprávněného zveřejnění díla …“
Všechny Vámi použité novinové články Vám pak doporučuji řádně odcitovat – tedy uvést (je-li to možné) jméno autora a dále název díla a pramen (tedy konkrétní vydání příslušných novin). V této souvislosti lze odkázat na § 31/1 písm. a) a b) autorského zákona, dle něhož platí, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo:
- užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
- užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem.
V případě článků z novin, které stále vycházejí, Vám doporučuji získat od vydavatelů těchto novin licenci (tedy písemný souhlas – postačí i e-mailem – s tím, že konkrétní články použijete ve své knize).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že přestože Vámi připravovaná kniha bude de facto „sborníkem výstřižků“, bude rovněž takový sborník považován za autorské dílo (§ 2/5 autorského zákona).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)