Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Tvoříme knihu s významnými, slavnými osobnostmi z určitého kraje – zesnulými především a chceme použít fotografie těchto osobností. Zároveň řešíme problematiku autorizace textu, kdy o těchto osobnostech zároveň píšeme. Potřebujeme vědět, zda je nutné mít u všech fotografií např. licenční smlouvu či souhlas dotyčného (příbuzných pozůstalých) popř. v jakém případě toto třeba není. Ta samá otázka zní pro text. Děkuji, Lea.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do 2 částí:
1/ Použití fotografií:
V obecné rovině dle § 81/2 občanského zákoníku platí, že ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.
Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením (§ 85/1 občanského zákoníku). Není-li pak takový člověk již naživu, bude zapotřebí aplikovat § 82 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že člověk, jehož osobnost byla dotčena (např. dotčením práva k jeho podobizně jejím neoprávněným rozšiřováním), má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu blízkých.
Současně je však nezbytné dodat, že účelem § 82 občanského zákoníku je zajištění piety k zemřelému člověku která byla dotčena útokem na ni představovaným především znevážením jeho památky. V této souvislosti lze proto uvažovat o aplikovatelnosti § 82/2 občanského zákoníku pouze v těch případech, kdy by rozšiřování podobizny zemřelého člověka představovalo znevážení či jiné poškození jeho památky.
S ohledem na zmínku o osobách blízkých pouze připomínám, že těmito osobami jsou dle § 22/1 občanského zákoníku příbuzní v řadě přímé, sourozenci a manžel nebo registrovaný partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
Shora uvedené lze shrnout tak, že v případě použití fotografií žijících osob bude zapotřebí získat jejich souhlas (ideálně písemný) vždy, v případě osob zemřelých lze získání tohoto souhlasu od osob blízkých zemřelému doporučit, a to jako prevenci možných budoucích sporů (přestože se nejedná o nezbytnou podmínku).
Bude-li možné některé z Vámi použitých fotografií označit za autorská díla (ve smyslu § 2 autorského zákona), bude nezbytné uzavřít s autorem těchto fotografií i licenční smlouvu dle § 2358 a násl. občanského zákoníku (resp. dle § 2371 a násl. občanského zákoníku).
2/ Autorizace textu:
V této souvislosti není z Vašeho dotazu zcela zřejmé, co máte autorizací textu přesně na mysli, v odpovědi budu předpokládat, že autorizací textu míníte získání souhlasu autora textu k jeho použití ve Vámi připravované publikaci.
V tomto ohledu platí, že k využití cizího autorského textu (tzn. textu, který je autorským dílem dle § 2 autorského zákona) budete potřebovat souhlas autora (vtělený typicky do licenční smlouvy, jak uvedeno výše).
Dle znění dotazu předpokládám, že využití cizího autorského textu nebude (s výjimkou citace, jak uvedeno níže) v případě přípravy (později prodejné) publikace možné zařadit do žádné z kategorií bezúplatných zákonných licencí dle § 31 a násl. autorského zákona.
V této souvislosti pouze připomínám, že dle § 31/1 autorského zákona (upravujícího citace) nezasáhne do cizího autorského práva ten, kdo:
a/ užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b/ užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c/ užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.