Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze použít na výstavních panelech muzejní výstavy obrázky přebalů LP gramofonových desek a titulních stran knih? Pokud ano, jak ošetřit citaci, aby nerušila obrázky? Děkuji moc, Věra.

ODPOVĚĎ:
Jak přebaly LP gramofonových desek, tak přebaly knih, mohou být autorskými díly (a to ve smyslu § 2/1 autorského zákona), jejichž autory jsou zpravidla ilustrátor, grafik apod.
Vystavování originálu či rozmnoženiny autorského díla spadá do množiny práva dílo užít (§ 12/4 písm. e) autorského zákona). Je tedy důležité určit, kdo je oprávněn užít autorské dílo právě tímto způsobem (tedy vystavením jeho originálu či rozmnoženiny).
Na tuto otázku dává odpověď § 12/1 autorského zákona, dle něhož platí, že právo užít dílo má primárně jeho autor a dále ten, komu autor (licenční) smlouvou udělil oprávnění k výkonu tohoto práva. Právo dílo užít má dále ten, komu je toto právo přiřčeno zákonem (např. v podobě zákonné licence – k tomu více níže).
Pro doplnění uvádím, že autorský zákon ve svém § 17 definuje vystavování originálu či rozmnoženiny autorského díla takto:
„Vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě umožněním shlédnutí nebo jiného vnímání originálu nebo rozmnoženiny díla, zejména díla výtvarného, díla fotografického, díla architektonického včetně díla urbanistického, díla užitého umění nebo díla kartografického. “
Jedna ze zákonných licencí, které prolamují obecnou ochranu autorských děl, je zakotvena v § 38 autorského zákona. Tato zákonná licence je vymezena následujícími slovy:
„Do práva autorského nezasahuje vlastník ani osoba, která si od vlastníka vypůjčí originál či rozmnoženinu díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii, vystavuje-li takové dílo nebo je k vystavení bezplatně poskytne, ledaže to autor při převodu vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmnoženině zapověděl a vlastníkovi nebo vypůjčiteli to bylo známo nebo známo být muselo, zejména proto, že zapovězení je zapsáno v seznamu vedeném za tím účelem kolektivním správcem."
Pakliže tedy budou ve Vašem případě splněny všechny tyto podmínky:
- muzeum je vlastníkem originálu či rozmnoženiny autorského díla, popř. si tento originál či rozmnoženinu vypůjčí,
- bude se jednat o dílo výtvarné, fotografii nebo dílo vyjádřené postupem podobným fotografii,
- originály či rozmnoženiny autorských děl budou muzeem vystaveny,
- takové vystavování nebylo autorem při převodu vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmnoženině zapovězeno a vlastníkovi nebo vypůjčiteli autorského díla to bylo známo nebo známo  být muselo (zejména proto, že zapovězení je zapsáno v seznamu vedeném za tím účelem kolektivním správcem autorských práv), bude možné umístit na výstavních panelech obrázky přebalů LP gramofonových desek a přebalů knih.
V návaznosti na shora uvedené ještě doplňuji:
1/ Autorský zákon sice ve svém § 37 zakotvuje tzv. knihovní licenci, která opravňuje (mimo jiné) muzea k užívání autorských děl i bez souhlasu autorů, tato zákonná licence se však na Vámi popsaný případ nevztahuje.
2/ O jinou situaci by se jednalo, pokud byste hodlala použít obrázky přebalů LP gramofonových desek a přebalů knih za účelem propagace výstavy. Na tyto případy je pamatováno v § 32/1 autorského zákona, a to následovně:
„Do práva autorského nezasahuje ten, kdo za účelem propagace výstavy nebo prodeje originálů či rozmnoženin uměleckých děl taková díla užije v rozsahu nezbytném pro propagaci takové akce, s výjimkou jakéhokoliv jiného užití k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu. Je-li to obvyklé, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. “
Ze znění dotazu nabývám nicméně dojmu, že výstavní panely, o kterých se zmiňujete, mají být umístěny přímo v instalaci muzea, tzn. že se mají stát součástí výstavy a nikoli prostředkem její propagace.
3/ Další zákonná licence se vztahuje na katalogy sbírek. Konkrétně dle § 37/4 autorského zákona platí, že:
„Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v odstavci 1, která za účelem nabídky k půjčení a zpřístupnění obsahu svých sbírek užije rozmnoženinu díla či jeho části obsažené na obálce, případně včetně tematického obsahu díla v katalogu sbírek; tento katalog sbírek může také zpřístupňovat veřejnosti, zamezí-li zhotovení rozmnoženiny výtvarného díla, která by mohla být užita k přímému či nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu účelu. Osoba uvedená v odstavci 1 je vždy povinna v katalogu sbírek uvést jméno autora, je-li to možné a nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost. “
Dle znění dotazu nicméně usuzuji, že o tuto zákonnou licenci se ve Vámi popsaném případě nejedná.
Pro získání dalšího právního názoru Vám doporučuji kontaktovat kolektivního správce autorských práv, který se zaměřuje na oblast literatury. Tímto kolektivním správcem je DILIA - Divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. :
http://www.dilia.cz/
Otázku, jak vyřešit citace, aby nerušily obrázky, nejsem schopen zodpovědět, jelikož se nejedná o otázku právní.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)