Počet stránek ve webu: 40.217

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěli bychom s přáteli založit šipkarský tým. Vymysleli jsme název RYCHLÁ ROTA - podle animovaného seriálu. Můžeme název použít? A co se týká loga? Můžeme v logu (na dresech) použít postavičky z animovaného seriálu? Popřípadě logo, nebo název? Děkuji za odpověď. V příloze zasílám návrh loga.
Děkuji, Miroslav

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že šipkařský tým hodláte založit jako volné sdružení fyzických osob bez právní subjektivity, tzn. že nehodláte zakládat žádnou právnickou osobu (např. spolek). Šipkařský tým tak nebude samostatnou právnickou osobou, nýbrž bude pouze skupinou lidí se stejným koníčkem. Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet.
Dále předpokládám, že šipkařský tým nezakládáte za účelem výdělečné činnosti, tzn. že se bude jednat toliko o neziskovou volnočasovou aktivitu několika fyzických osob.
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:

1/ Použití názvu „Rychlá rota“:
Dle § 2/3 autorského zákona se autorské právo vztahuje rovněž na názvy autorských děl a na jména postav, pokud splňují podmínky podle § 2/1 autorského zákona.
Aby tedy bylo možné považovat název animovaného seriálu „Rychlá rota“ za autorské dílo, muselo by se jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora. Vzhledem k tomu, že se však jedná o dvě zcela běžně užívaná slova, přičemž ani jejich spojení nepředstavuje dle mého názoru jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, domnívám se, že sousloví „Rychlá rota“ není autorským dílem, resp. není chráněno autorským právem a může proto být kýmkoli užíváno.
Nelze vyloučit, že sousloví „Rychlá rota“ je však ochrannou známkou. Tuto skutečnost můžete ověřit dotazem u Úřadu průmyslového vlastnictví:
https://www.upv.cz/cs.html 
I pokud by se však o ochrannou známku jednalo, bylo by dle mého názoru užití tohoto sousloví možné, neboť ze strany Vašeho šipkařského týmu by se nejednalo o užití v obchodním styku (jak to vyplývá z § 8 zákona o ochranných známkách).

2/ Použití animovaných postaviček v logu:
Animované postavičky dvou hlavních hrdinů předmětného seriálu jsou bezesporu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, tzn. že se jedná o autorská díla. Tato autorská díla jsou chráněna i v případě, kdy jsou zpracována v rámci díla jiného (jak to vyplývá z § 2/4 autorského zákona).
Vzhledem k tomu, že Vámi zakládaný šipkařský tým má být volným sdružením fyzických osob bez právní subjektivity, jehož účelem nebude provozování výdělečné činnosti, bylo by možné uvažovat o volném užití animovaných postaviček, a to dle § 30 autorského zákona.


Dle § 30 autorského zákona totiž platí, že:
- za užití autorského díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
- do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví napodobeninu autorského díla.
Je otázkou, zda vytvoření loga, kterým se bude navenek prezentovat skupina fyzických osob, představuje stále ještě užití cizího autorského díla pro osobní potřebu fyzické osoby (autorský zákon v této souvislosti hovoří v jednotném čísle o „fyzické osobě“).
Dle mého názoru by i Vámi popsaný případ mohl spadat do volného užití autorského díla dle § 30 autorského zákona (a to samozřejmě za předpokladu, že Váš šipkařský tým nebude právnickou osobou a že jeho prostřednictvím nebudete vytvářet zisk či provozovat výdělečnou činnost).

Vzhledem k tomu, že na toto téma bude možné získat nepochybně i odlišné právní názory, doporučuji Vám se s touto otázkou obrátit na ty kolektivní správce autorských práv, do jejichž gesce spadá oblast animovaných filmů (neboť právní názor těchto subjektů je určující). Těmito kolektivními správci autorských práv jsou:
- OOA-S - Ochranná Organizace Autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl
https://www.ooas.cz/ 
- DILIA - DIvadelní, LIterární a Audiovizuální agentura
http://www.dilia.cz/ 
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 441/2003 Sb. , o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. , o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Název sportovního klubu podle animovaných postaviček z pohádky a autorské právo - je to problém nebo ne?