Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme na Vás dotaz ohledně autorských poplatků z prodeje uměleckých děl. Jsem jednatelem internetové aukční síň, kde jsme pouze zprostředkovatelé prodeje uměleckých děl (nikoli majitelé uměleckých děl). Částka za vydražený obraz jde majiteli tohoto díla a nám zůstane pouze provize z prodeje.

Společnost Gestor, která se zabývá vybíráním autorských poplatků chce po naší aukční síni zaplatit autorský poplatek ve výši 4% z celkové dosažené ceny každého obrazu nad dosaženou částku 1500 Euro. Ve veškerých, pro nás dostupných informacích je uvedeno, že se autorský poplatek odvést musí, ale nikde již není uvedeno, zda-li poplatek platí majitel obrazu, který dostal veškeré peníze za prodaný obraz, nebo aukční síň, přes kterou peníze pouze projdou a zůstane jí pouze provize z prodeje.
Přijde nám naprosto nelogické platit autorské poplatky z celé částky, když jsme pouze zprostředkovatelé prodeje a peníze z prodaného díla vůbec nemáme.
Dle našeho názoru by měl autorský poplatek uhradit majitel obrazu. Prosím o radu jak tuto situaci řešit.
To by například majitel serveru aukro.cz, nebo sbazar.cz musel platit také autorské poplatky jelikož se na jejich portálu prodali originální umělecká díla? Jsou to tedy stejní zprostředkovatelé prodeje jako my.
Když jsem se ve společnosti Gestor zeptal z jakého důvodu máme za majitele platit autorský poplatek my, bylo nám sděleno že by se jim majitelé obrazů špatně dohledávali a je pro ně jednodušší tyto poplatky chtít po nás.
Prosím o radu jelikož je opravdu nesmyslné chtít poplatky z částky, kterou odevzdáme majiteli obrazu
Děkuji, Milan

 

ODPOVĚĎ:
Přestože postup společnosti Gestor Vám připadá nelogický, opírá se o platnou právní úpravu, tzn. že společnost Gestor je skutečně oprávněna požadovat po Vaší společnosti úhradu autorského poplatku (resp. odměny za opětný prodej originálu uměleckého díla).
Veškeré podstatné informace naleznete v § 24 autorského zákona, který zakotvuje právo autora na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla.


Autor uměleckého díla má dle § 24/1 autorského zákona právo na odměnu (stanovenou v příloze č. 1 autorského zákona), a to za současného splnění těchto podmínek:
- je-li originál uměleckého díla, který jeho autor převedl do vlastnictví jiné osoby, dále prodáván za kupní cenu, která činí 1 500 EUR a více,
- účastní-li se takového prodeje jako prodávající, kupující nebo zprostředkovatel provozovatel galerie, dražebník nebo jiná osoba, která soustavně obchoduje s uměleckými díly.

Jsou-li současně splněny obě výše uvedené podmínky, má autor uměleckého díla právo na odměnu, a to v souvislosti s každým opětným (dalším) prodejem uměleckého díla.
Pro provozovatele galerie, dražebníka a jinou osobu, která soustavně obchoduje s uměleckými díly (do kteréžto skupiny bezpochyby náleží i Vaše společnost) zavádí autorský zákon zkratku „obchodník“ (tuto zkratku budu používat i v následujícím textu).
Jednoznačnou odpověď na Váš dotaz dává § 24/2 autorského zákona, který (mimo jiné) stanoví:
„Osobou povinnou platit odměnu podle odstavce 1 příslušnému kolektivnímu správci jsou prodávající a obchodník společně a nerozdílně. “
Sousloví „společně a nerozdílně“ je v případě dlužníků vysvětleno v § 1872/1 občanského zákoníku, a to následovně:
„Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků. “
Ze shora uvedeného lze tedy jednoznačně dovodit, že společnost Gestor je skutečně oprávněna požadovat po Vaší společnosti úhradu odměny (dle § 24 autorského zákona), a to i v celé její výši.
Na tomto místě považuji za vhodné upozornit i na další odstavce § 24 autorského zákona, které stanoví Vaší společnosti další související povinnosti (a o nichž je tudíž vhodné vědět).
V § 24/3 autorského zákona je definováno, co se rozumí pojmem „originál uměleckého díla“. Originálem uměleckého díla se rozumí výtvarné dílo, zejména obraz, kresba, malba, koláž, socha, rytina, litografie či jiná grafika, fotografie, tapiserie, keramika, sklo a autorský šperk, a to za předpokladu, že jsou zhotoveny samotným autorem nebo jde o rozmnoženiny, které se považují za originál uměleckého díla. Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo autorem jinak řádně prohlášeny za pravé. Právo na odměnu podle § 24/1 autorského zákona se nevztahuje na díla architektonická vyjádřená stavbou, díla užitého umění, nesplňují-li znaky originálu uměleckého díla, a rukopisy skladatelů a spisovatelů.
Právo na odměnu podle § 24/1 autorského zákona se nevztahuje na první opětný prodej, pokud prodávající získal originál uměleckého díla přímo od autora méně než tři roky před takovým opětným
prodejem a kupní cena originálu díla při opětném prodeji nepřesahuje 10 000 EUR (§ 24/4 autorského zákona).
Pro účely uplatnění práva na odměnu a výpočtu výše této odměny se kupní cenou rozumí cena bez daně z přidané hodnoty (§ 24/5 autorského zákona).


S povinností hradit odměnu dle § 24/1 autorského zákona je spjata i informační povinnost, která tíží i Vaši společnost. Konkrétně dle § 24/6 autorského zákona platí, že:
- autor a kolektivní správce (zde společnost Gestor) mají právo na jakoukoli informaci od obchodníka, která je nezbytná pro zajištění platby odměny podle § 24/1 autorského zákona, včetně údajů sloužících k identifikaci prodávajícího, a to po dobu tří let od uskutečnění prodeje;
- údaje sloužící k identifikaci prodávajícího může kolektivní správce požadovat pouze v odůvodněných případech, zejména v případě zpochybnění prodeje, spornosti kupní ceny nebo neodvedení odměny obchodníkem, přičemž musí zajistit ochranu poskytnutých osobních údajů;
- obchodník, který se účastní prodeje originálu uměleckého díla, je povinen oznámit takový prodej příslušnému kolektivnímu správci nejpozději do konce měsíce ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž se prodej uskutečnil;
- oznámení podle předcházející odrážky musí obsahovat specifikaci prodaných originálů uměleckých děl a informaci o kupní ceně;
- odměna je splatná na základě vyúčtování kolektivního správce ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů, nedohodnou-li se kolektivní správce a obchodník jinak.

Z výše uvedeného je zřejmé, že byť k úhradě odměny je společně a nerozdílně zavázán obchodník (Vaše společnost) a prodávající, počítá autorský zákon spíše s tím, že tento poplatek bude hradit primárně obchodník.
Pakliže obchodník zaplatí kolektivnímu správci odměnu, může se následně obrátit na prodávajícího a požadovat po něm úhradu poměrné části této odměny (v tomto případě polovinu zaplacené odměny).
Společnost Gestor kontaktuje v obdobných případech obchodníky z důvodu snazší vymahatelnosti odměn. Pakliže je obchodník dle autorského zákona povinen aktivně informovat kolektivního správce o uskutečnění prodeje originálu uměleckého díla, není pro tohoto kolektivního správce nic snazšího, než požadovat úhradu odměny právě po tomto obchodníkovi (přičemž tento postup kolektivního správce je zcela v souladu s platnou právní úpravou).
Aby obchodník nemusel kontaktovat zpětně každého prodávajícího a požadovat po něm polovinu uhrazené odměny, je vhodné, aby obchodník tuto částku přičetl k provizi, kterou bude z prodeje originálu uměleckého díla mít (provize by se tak o tuto odměnu navýšila).


Pro doplnění shora uvedeného kopíruji na tomto místě sazebník odměn (který je obsažen v příloze č. 1 autorského zákona:
a) 4 % z části kupní ceny do 50 000 EUR
b) 3 % z části kupní ceny nad 50 000 EUR do 200 000 EUR
c) 1 % z části kupní ceny nad 200 000 EUR do 350 000 EUR
d) 0,5 % z části kupní ceny nad 350 000 EUR do 500 000 EUR
e) 0,25 % z části kupní ceny nad 500 000 EUR.

Celková částka odměny však nesmí přesáhnout 12 500 EUR.
Závěrem své odpovědi pouze podotýkám, že například portál Aukro, který ve svém dotazu zmiňujete, se vybíráním odměny za opětný prodej uměleckého díla (dle § 24 autorského zákona) ve svých obchodních, resp. provizních podmínkách výslovně zabývá:
https://obchodnipodminky.aukro.cz/aktualni/provizni-podminky-sazebnik-poplatku#umelecka-dila
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník