Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Zajímalo by mě, jak je to s licenčními poplatky za tzv. provozování veřejné produkce - začínáme poskytovat ubytování - jedná se o ubytování v soukromí (malý zahradní domek, dva pokoje a kuchyň) a máme zde jednu televizi v kuchyni. Jsme povinni platit tyto poplatky společnosti OSA a dalším které sdružuje? Poplatek na 12 měsíců vypočetli na 8.500 Kč! Děkuji, Igor

To mi připadá astronomicky moc na to, že účelem ubytování není poslouchání televize, ani ta televize nedělá žádnou kulisu, neboť hosté během dne vlastně ani nejsou přítomni, aby u televize seděli a zapnou ji možná tak večer na chvíli a to kdo ví jestli. Děkuji, Kamil

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Ano, k úhradě licenčního poplatku jste dle platné právní úpravy skutečně povinen (přičemž na tomto místě ponechávám bez komentáře výši tohoto licenčního poplatku).
Dle § 12/4 písm. f) bodu 4. autorského zákona náleží do široké kategorie práva dílo užít rovněž právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla. Toto právo je konkretizováno v § 23 autorského zákona následovně:
„Provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání …“
Vzhledem k tomu, že televize, která má být umístěna ve Vašem zahradním domku, je přístrojem technicky způsobilým k příjmu televizního (popř. i rozhlasového) vysílání, dojde jejím poskytnutím ubytovaným hostům ke zpřístupňování děl vysílaných rozhlasem či televizí.
V tomto ohledu nehraje roli, zda, popř. v jakém rozsahu bude Vašimi hosty televize skutečně využívána. Podstatné je, že zde existuje reálná možnost, že ke zpřístupnění chráněných autorských děl dojde.


Pro dokreslení shora uvedeného doplňuji, že zpřístupněním děl vysílaných rozhlasem či televizí dochází k dotčení (oprávněnému či neoprávněnému – to záleží na tom, zda bude či nebude uzavřena licenční smlouva) práv následujících subjektů:
- práva výkonného umělce na sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti,
- práva výrobce zvukového záznamu na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu veřejnosti,
- práva výrobce zvukově obrazového záznamu na vysílání a jiné sdělování zvukově obrazového záznamu veřejnosti,
- práva rozhlasového a televizního vysílatele na sdělování vysílání veřejnosti.

S ohledem na skutečnost, že televizi umisťujete do zahradního domku v rámci své podnikatelské činnosti (tedy za účelem dosažení zisku, nikoli v rámci užití pro osobní potřebu), nemůže zpřístupnění rozhlasového a televizního vysílání spadat do kategorie volného užití autorského díla (§ 30/1
autorského zákona). Tento způsob užití autorských děl zároveň nespadá do žádné z kategorií bezplatných licencí dle autorského zákona.
Pakliže byste se rozhodl provozovat rozhlasové či televizní vysílání (ve smyslu § 23 autorského zákona) bez uzavření příslušné licenční smlouvy, a to v rámci své podnikatelské činnosti, mohl byste se dopustit přestupku dle § 105b/1 písm. a) autorského zákona, za který by Vám mohla být uložena pokuta do 150.000,- Kč (§ 105b/2 autorského zákona). V krajním případě by Vaše počínání mohlo být kvalifikováno jako trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 trestního zákoníku), za který může být uložen trest odnětí svobody až na dvě léta, trest zákazu činnosti nebo trest propadnutí věci.

Co se týče stanovení výše sazby licenčního poplatku, je autorským zákonem na tuto problematiku pamatováno v jeho § 98e/3. Dle tohoto ustanovení platí, že při stanovení sazeb odměn sazebníkem má být přihlédnuto k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany, a to například:
- k tomu, zda k užití předmětu ochrany dochází při výkonu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,
- k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu, který uživatel získá z užití nebo v souvislosti s užitím předmětu ochrany,
- k četnosti využití ubytovacích prostor, v nichž dochází k užití předmětu ochrany.

Jakým způsobem jsou tyto podmínky dodržovány při tvorbě sazebníků jednotlivými kolektivními správci autorských práv, nejsem schopen posoudit.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že kromě povinnosti hradit licenční poplatky dle autorského zákona, se mění rovněž Vaše povinnost k úhradě rozhlasových a televizních poplatků.


Dle § 5/1 a 3 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích totiž platí, že:
- poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní více;
- poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním (tím není dotčena povinnost platit poplatky podle předchozí odrážky).

Máte-li proto jednu televizi doma a druhou v zahradním domku, budete povinen hradit televizní poplatek dvakrát (poprvé jako fyzická osoba – nepodnikatel a podruhé jako fyzická osoba – podnikatel, neboť televizi v zahradním domku používáte v souvislosti se svým podnikáním).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník
zákon č. 348/2005 Sb. , o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů