Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.085.219

Napadení pravosti závěti - svědci byli rodinní příslušníci

Odesláno: 
Otevřeno 3561 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, otec si nechal 2013 napsat na stroji závěť, kterou si nechal podepsat mým přítelem a svým synovcem. Děti po zemřelé sestře chtějí zpochybnit závěť a to z důvodu, že svědci byli rodinní příslušníci.
O dědu se roky nezajímali, ten je nevydědil, ale univerzálním dědicem určil mého bratra, oni mají nárok na jednu čtyřicetiosminu což se jim zdá málo a chtějí se soudit. Můžou tuto závět zpochybnit? Děkuji za odpověd.
 
Dobrý den,
Podle starého i nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 nemůže být svědkem závěti dědic po zůstaviteli ani osoby mu blízké. V tomto případě, oba právní předpisy vyžadují, aby svědkem závěti nebyla osoba blízká dědici.
Dle předchozího občanského zákoníku ust. § 115 se za osobu blízkou považoval příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládaly za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Nový občanský zákoník v ust. § 22 považuje ještě za osoby blízké osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
Dle judikatury pokud některý ze svědků allografní závěti (závěti nepsané vlastní rukou zůstavitele) by nesplňoval podmínky vymezené zákonem, byla by závěť neplatná.
Zároveň se obávám, že pokud měl Váš otec více potomků a určil v závěti pouze jednoho a zároveň ostatní nevydědil, byla by závěť neplatná, co do výše jejich zákonných podílů, na které mají jako nepominutelný dědici nárok. Samozřejmě dědic se může tohoto podílu zřeknout ve prospěch druhého dědice.
Řešením je (je-li to ještě možné), aby pořizovatel závěti závěť zhojil tím, že ji napíše sám vlastní rukou nebo nechá znovu podepsat před dvěma svědky současně přítomnými, před kterými výslovně prohlásí, že listina obsahuje jeho poslední vůli.
Nový občanský zákoník sám hovoří, že taková závěť je neplatná a podle starého OZ byla v tomto případě neplatnost soudy také dovozena. Z toho důvodu by prokázání neplatnosti pro Vaše příbuzné bylo jednoduché.
Více k dědictví, vydědění a sepsání závěti se dozvíte zde:
ODKAZ