Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.062.109

Platnost výpovědi z nájmu

Odesláno: 
Otevřeno 347 x
1 odpověď
 
Dotaz: Pronajímám nájemci jeden pokoj v bytě. Poslal mi výpověď emailem. Je výpověď formou emailu platná? Ve smlouvě o nájmu bytu jsme si podepsali toto: "Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsící, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi." Je doručení emailem platné?
Děkuji
 
Dobrý den,

za písemně podanou výpověď nelze považovat odeslání běžného e-mailu, zejména proto, že nelze prokázat její doručení. Zejména to vyplývá z § 2286 odst. 1 OZ, dle kterého výpověď nájmu vyžaduje písemnou formou a musí dojít druhé straně.

Dal-li výpověď nájemce, tak nedodržení písemné výpovědi z jeho strany nevyvolává rozpor s veřejným pořádkem, neboť pronajímatel se bere jako silnější smluvní strana v nájemním vztahu. Tedy nedodržení povinné náležitosti výpovědi ze strany nájemce bude mít za následek relativní neplatnost, kterou můžete jako pronajímatel namítnout.

K platnosti výpovědi je dále vyžadován podpis osoby, která ji činí (vlastnoruční na listině, elektronický podpis u výpovědi učiněné elektronicky).

Tedy v případě, že byste platnost takové výpovědi hodlala jako pronajímatelka namítat, byla byste s velkou pravděpodobností u soudu úspěšná. V případě, že danou výpověď akceptujete a nechcete vyvolávat soudní spor, dojde k zániku nájmu uplynutím výpovědní lhůty, nebude-li výpověď nikdo napadat. V zájmu právní jistoty Vám však doporučuji učinit o této skutečnost s nájemcem čestné prohlášení, ve kterém dané skutečnosti si potvrdíte.