Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.732.048

Vymáhání dluhu po manželce zemřelého dlužníka - postup

Odesláno: 
Otevřeno 279 x
1 odpověď
 
Jako pronajímatel jsem pronajímal nebytový prostor nájemci, jež zemřel 2011. Dědici dědictví odmítli. 2017 soud rozhodl o likvidaci předluženého dědictví. V roce 2017 jsem u soudu přihlásil svou pohledávku za neuhrazené nájemné. Polovina mé přihlášené pohledávky byla uspokojena dle rozvrhového usnesení komisařky v roce 2018. Tato mi současně písemně sdělila, že za druhou polovinu mé přihlášené pohledávky ručí pozůstalá po zemřelém, manželka. Prosím odpovědět : A- Jak mám nyní postupovat, aby došlo k plnění ze strany pozůstalé? B-Zanikne časem má pohledávka za pozůstalou, případně ve kterém roce? Od kdy se lhůta promlčení mé pohledávky za pozůstalou v tomto případě počítá? C- V případě, že pozůstalou v roce 2019 vyzvu a tato plnit mou pohledávku nebude, hrozí promlčení, když na pozůstalou včas nepodám žalobu? Do kdy mám podat žalobu? Má pohledávka za zemřelým nájemcem je z roku 2011. Fakt, že za polovinu mé pohledávky ručí pozůstalá, mi byl sdělen v roce 2018. D-Pokud pozůstalá podepíše splátkový kalendář, uznává tím dluh? Mám po ní požadovat uznání dluhu, nebo je usnesení o likvidaci dědictví již exekučním titulem? Lze se v roce 2019 obrátit přímo na exekutora bez soudu?
 
Dobrý den,

v případě, že soud rozhodl o likvidaci předluženého dědictví, znamená to, že všichni dědici dědictví odmítli. Měl-li zůstavitel manželku, došlo nejprve k vypořádání společného jmění, kam nejspíše patřila i Vaše pohledávka nebo mohlo jít o jejich společný dluh. V takovém případě je možné, že máte nárok na uspokojení Vaší pohledávky po manželce zůstavitele.

Pohledávku uplatněte u manželky zůstavitele. Podání přihlášky pohledávky v dědickém řízení má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva v důsledku jeho neuplatnění stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, s účinky ode dne, kdy bylo vyvěšeno usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti na úřední desce soudu. Jestli Vaše pohledávka je promlčená nebo kdy dojde k jejímu promlčení, Vám nemohu s ohledem na nedostatek informací o Vaší záležitosti jednoznačně říci.
Podáním žaloby se promlčecí lhůta staví. Uznání dluhu musí mít náležitosti uvedené v § 2053 OZ.

Bez bližších informací Vám nejsem schopna na Vaše dotazy zcela odpovědět, doporučuji Vám celou záležitost řešit s advokátem, který bude mít prostor prostudovat si potřebné podklady. Jejich seznam naleznete na http://www.advokatikomora.cz.