Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.081.878

SVJ refundace za balkony - část majiteů bytů si zaplatilo balkony ze svého a SVJ zaplatilo závěsné balkony zbytku majítelů

Odesláno: 
Otevřeno 417 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu. V našem domě je 12 bytových jednotek. Čtyři podkrovní byty mají balkony. Od začátku a jejich opravy si platil každý ze svého. Osm spodních bytů si nyní pořídilo nové závěsné balkony v hodnotě cca 440 000 Kč. Na balkony je přístup pouze z jejich bytů, jsou tedy ve výlučném užívání vlastníka. Peníze na ně byly vzaty z fondu oprav. Jeden balkon vyšel na 55 000 Kč (440­000/8).
Naše SVJ nám (podkrovním bytům) hodlá vyplatit náhradu ve výši 36 666 Kč (440000/12), s odůvodněním, že když je 12 přispěvatelů do fondu, musí se celková částka logicky dělit dvanácti. Nám to nepřijde logické ani spravedlivé, proto prosíme o objektivní názor.
Díky P. K.
 
Dobrý den,
dle zákona č. 72/1994 Sb. , o vlastnictví bytu - § 2 písm. g) se za společné části domu určené pro společné užívání, považovaly zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společné prádelny).

U bytových jednotek zapsaných po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, se již dle § 1222 OZ s odkazem na nařízení č. 366/2013 Sb. , balkon považuje za společnou část domu.
Tedy i v prohlášení vlastníka by měl být balkón považován za společnou část domu.

Dle § 1208 písm. f) bodu 7. OZ rozhoduje shromáždění o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného. Tedy i o pořízení nových balkonu mělo, nebylo-li ve stanovách určeno jinak rozhodovat shromáždění vlastníků jednotek svým usnesením. Na tomto shromáždění jste mohla jako vlastník bytové jednotky projevit svoji vůli a vznést své požadavky, např. aby vlastníci, kteří již disponují balkony, nepřispívali na jejich pořízení a případně navrhnout možnou refundaci těchto nákladů pro vlastníky, kteří již balkóny mají.

Proti rozhodnutí shromáždění může následně, je-li pro to důležitý důvod, přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout, aby o záležitosti rozhodl soud a v rámci toho může navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Návrh je nutné podat do 3 měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl.