Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.038.321

Co je to holý nájem - definice, vysvětlení; vliv na vyplacení z věcného břemene

Odesláno: 
Otevřeno 1034 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Prosím o informaci, co znamená/obsahuje tzv. holý nájem (popř. co naopak je povinna si sama za sebe platit) pro oprávněnou osobu z věcného břemene in personam v případě zřízení bezplatného užívání v bytě v osobním vlastnictví povinného, od kterého je v tomto případě osoba oprávněná zproštěna.
A dále, v případě, kdyby se mělo jednat o vyplacení/vypořádání práva z věcného břemene (zřízeného bezplatně), kolika roky by se násobil roční užitek tohoto doživotního bezplatného práva u oprávněné osoby ve věku 55 let. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den,

pojem holý nájem není v zákoně nijak upraven, ale z kontextu ve kterém se používá se jedná o cenu za nájemné, která nezahrnuje náklady spojené s užíváním nájmu (energie, voda.).

V případě zřízení věcného břemene - služebnosti doživotního užívání se oprávněnému ze služebnosti nájemné nestanovuje, neboť právo užívat cizí věc pro vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti pro něj vyplývá z podstaty služebnosti. Samozřejmě si strany mohou dohodnout, že oprávněný ze služebnosti se bude podílet na uhrazení poplatků souvisejících s bydlení nebo na jiných nákladech.

Zrušit věcné břemeno – služebnost doživotního užívání lze dohodou stran, kdy služebnost zaniká výmazem z veřejného seznamu (katastru nemovitostí), byla-li v něm zapsána. Nejste-li se schopni na ceně dohodnout, můžete využít služeb znalce a nechat si zhotovit znalecký posudek. Dále se můžete inspirovat v zákoně o oceňování majetku (zák. č. 151/1997 Sb.), který v § 16b upravuje způsob oceňování věcný břemene, kdy za roční užitek lze považovat obvyklé nájemné. Dle § 16b odst. 4 - Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku.