Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Strážník městské policie, tedy MP mě vyzýval, abych mu předložil občanský průkaz stylem “dej mi občanku” 2x jsem mu řekl, že takto se to asi neříká a až na potřetí mě vyzval jménem zákona. Po té jsem mu řekl, aby se mi prokázal jako strážník městské policie MP, protože občanku nebudu ukazovat kde komu.

Ukázal mi na své kombinéze pouze osobní číslo a odmítl se prokázat. Po té co se nechtěl prokázat jsem mu řekl, že mu tedy neukážu občanský průkaz OP a tak, mě vzal a dal mi pouta a odvezl mě na služebnu. Kde mi pak sáhl do kapsy vyndal si sám mojí peněženku a občanku si vzal. Já byl stále v poutech. Přišel mi dopis o pokutě 5.000 Kč s dodatkem, že jsem byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Neudělal mi žádné testy proti alkoholu ani drogám. Chci se tedy zeptat na další kroky, zda mám pokutu platit nebo ne. Děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:
Pokutu rozhodně rozporujte, jelikož pokud nebyly provedeny odběry biologického materiálu, nelze hovořit o tom, že jste byl pod vlivem alkoholu/drog.
Zákon stanovuje:
Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.
Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „Jménem zákona! “.
Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce.
K povinnosti identifikace zákon stanovuje:
1) Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.
(2) Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,
a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku,
c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),
d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,
e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),
g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 2 vyhovět.
Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat.
Donucovací prostředky (např. pouta) je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.
Před použitím donucovacích prostředků (mj. pout) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy "jménem zákona" s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků ; to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.
Jednání policisty tak nebylo v pořádku, jelikož porušil již základní zásady, které zná zákon o obecní policii a nepřistupoval k Vám tak, jak stanovuje zákon. Co se týká jeho identifikace, zde zákon nevyžaduje, aby např. sděloval své jméno. Oprávněnost použití donucovacích prostředků bychom zde na základě Vámi poskytnutých informací nedohledali.
Doporučuji se obrátit s tímto písemně na jak obecní úřad, tak i na nadřízený krajský úřad. Bude potřeba celou situaci popsat, pokud některé části byla přítomna i jiná osoba, je vhodné ji uvést.  


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pokuta za nesoučinnost se strážníkem městské policie a nařčení z opilosti nebo užití drogy, ale bez testu - je to důvod neplatit pokutu?
  • Může policista vzít spoustanému občanovi občanský průkaz z kapsy bez souhlasu legitimovaného?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.