Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Koncem roku 2021 jsem se rozešel s partnerkou, odstěhovala se k novému příteli a naše dva syny (nyní 7,5 a 5,5 let) jsme si začali střídat po týdnu a v srpnu 2022 soud oficiálně potvrdil tuto střídavou péči. Po odstěhování se mně starší syn svěřil, že ho nynější partner mé bývalé držel pod krkem a bývalá ho ve více případech trestala bitím kopřivami.

Šel jsem se synem k dětské lékařce, kde jsem toto nechal zdokumentovat, poslal na OSPOD a na policii jsem podal trestní oznámení. Bylo mně přislíbeno šetření. Po výslechu ex a jejího přítele mně bylo přislíbeno, že syna vyslechne soudní znalec z oboru dětské psychologie. Celá věc se táhla až do července 2022, kdy mně telefonicky npor. Policie, která měla případ na starosti oznámila, že věc odkládají s poukazem na rozhovor s dětskou psychiatričkou, ke které s dětmi chodíme. Ta na můj dotaz byla překvapena, že Policie případ odložila a ujistila mně, že nedala policii dobrozdání k tomu, aby případ odložila. Takže Policie mně nepředala žádný písemný závěr ani neprovedla se synem šetření, ani nezprostředkovala výslech soudním znalcem. Pracovnice OSPODu mně sdělila, že se přiklání verzi matky, dle níž si syn vše vymyslel. Zároveň jsem cítil podtón, že jsem syna v jeho verzi podporoval a ovlivnil, což odmítám. Chci si stěžovat na práci policie a asi i na pracovnici OSPODu. Já synovi věřím, protože mně tyto skutky popsal způsobem, který by si nebyl schopen vymyslet, navíc se matka vůči němu chovala nepřiměřeně i v době, kdy jsme sdíleli společnou domácnost, takže nemám důvod o tom pochybovat. Chci docílit spravedlivého výsledku šetření a případně žádat o svěření syna do výhradní péče. Rád bych se dozvěděl, jak mám dál konkrétně postupovat. Děkuji. Luděk.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám policie nezaslala žádné písemné sdělení o tom, že věc byla odložena a tato skutečnost Vám byla sdělena pouze telefonicky, doporučuji obrátit se na policistku, která měla daný případ na starosti a požádat ji o vyhotovení a doručení písemného usnesení o odložení dané věci. Proti usnesení o odložení věci totiž může poškozený uvedený v trestním oznámení (nebo jeho zástupce) podat stížnost, která má odkladný účinek. Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů ode dne doručení usnesení o odložení věci. Lhůta tří dnů běží ode dne následujícího po dni doručení usnesení. Pokud by konec lhůty připadl na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den. Lhůta je zachována, pokud bude stížnost podána poslední den lhůty u doručujícího orgánu.
Orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, jí může sám vyhovět, nedotkne-li se změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. Nadřízený orgán pak při rozhodování o stížnosti přezkoumá správnost všech výroků napadeného usnesení, proti nimž může stěžovatel podat stížnost, a řízení předcházející napadenému usnesení. Pokud nadřízený orgán stížnost nezamítne, zruší napadené usnesení, a je-li podle povahy věci potřeba nového rozhodnutí, buď rozhodne sám ve věci, nebo uloží orgánu, proti jehož rozhodnutí stížnost směřuje, aby o věci znovu jednal a rozhodl. I kdyby nedošlo k obnově trestního řízení, policii nic nebrání v budoucnu trestní stíhání znovu zahájit, pokud vyjdou najevo nové skutečnosti či důkazy, a rozhodl byste se podat nové trestní oznámení.
V případě, že Vám policie například odmítne vydat usnesení o odložení věci, je také možné obrátit se na dozorujícího státního zástupce s podnětem, ve kterém ho požádáte o výkon dozoru nad zachováváním zákonnosti při prošetřování oznámení policejním orgánem. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o podnět, nikoliv o opravný prostředek, je pouze na uvážení státního zástupce, zda nějaké kroky podnikne, či nikoliv.
Protože Vám jde primárně o prošetření celé věci, můžete sice podat stížnost i na pracovnici OSPOD, ale obávám se, že Vám to v současné situaci nijak nepomůže, spíše naopak. Pokud byste se v budoucnu rozhodl požádat soud o svěření syna do Vaší výhradní péče, OSPOD bude v tomto řízení zastupovat právě Vašeho syna a bude se vyjadřovat v k Vašemu návrhu - podáním stížnosti ale pracovníky OSPOD popudíte proti sobě. Podat k okresnímu soudu v místě synova bydliště návrh na svěření syna do Vaší výlučné péče samozřejmě můžete už nyní, ale větší šance na úspěch by samozřejmě byla v případě, že by policie došla k závěru, že Váš syn je ze strany své matky a jejího partnera nepřiměřeně (fyzicky) trestán.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.