Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12.4.2019 jsem na PČR učinil oznámení o násilí na mé dceři (věk 10 let), kterého se dopouští má bývalá družka, která má dceru ve své péči. Jedná se o bití do hlavy, obličeje, tahání za vlasy a nadávání. To vše prováděné po delší dobu - více jak rok. Oznámení nebylo z mé strany nazváno jako trestní, ale jen oznámení, neboť není mým cílem bývalou družku kriminalizovat, ale na druhé straně chci, aby věc byla řádně objasněna.

Následně jsem byl vyslechnut policistou z SKPV Úo na Úřední záznam o podání vysvětlení. Policista mě po výslechu sdělil, že dcera bude jimi vyslechnuta, a že před výslechem bude její matka jen o výslechu telefonicky vyrozuměna. Což je logické, aby nemohla před výpovědí působit na mou dceru.
Když jsem se však s mou dcerou tento týden ve středu setkal, tak mě sdělila, že byla v úterý společně s maminkou na výslechu na policii kam je předvolali. Byly vyslýchány odděleně. Dcera o tom nechtěla vůbec se mnou hovořit s tím, že si již nic nepamatuje. Ale i přesto mě sdělila, že jí maminka řekla co má vypovídat a, že mě nesmí nic o tom říkat. Dcera je jinak velmi dětská a naivní a takový silný odpor mě cokoliv o věci sdělit naznačuje, že byl na ní kladen ze strany její matky značný nátlak.
Myslím, že je z toho zcela zřejmé, že postupem policie byla zmařena možnost věc řádně objasnit, neboť má bývalá družka jí donutila vypovídat v rozporu se skutečností. Tak jsem se chtěl s Vámi poradit jaké řešení by bylo nejoptimálnější v případě, že bych byl nespokojen jak s průběhem šetření, což už tedy jsem, tak i s jeho výsledkem. Kam si všude tedy stěžovat. I když asi nejsou dosud ve věci zahájeny úkony v trestním řízení, tak vzhledem k charakteru věci by měl příslušný státní zástupce na situaci adekvátně reagovat. Ale to bych viděl až jako poslední řešení. Spíše si nejsem jist, kam všude se obrátit v rámci PČR. Mohu sice něco namítat u samotné policistky, které byla věc přidělena (její kolega mě jen vyslechl), ale to nedává moc smysl, když už to takto udělala. Mohl bych si asi stěžovat u jejího nadřízeného a pak už asi jen na OVK, které je předpokládám věcně příslušné, když se dosud nejedná o trestní řízení. OVK je však orgán se sankčními účinky a sem bych to taktéž nechtěl úplně hrotit. Jaký na to máte prosím názor? Kromě toho by mě zajímala informace, zda-li nevíte, jestli u PČR na týrané děti existuje nějaký vnitřní předpis či pokyn upravující postup OČTŘ. Děkuji, Matyáš

ODPOVĚĎ:
Za této situace s jeví jako nejvhodnější obrátit se na dozorujícího státního zástupce a podat podnět k vykonání dozoru. Státní zástupce je tak oprávněn posoudit, zda bylo ze strany policejního orgánu postupováno správně či došlo k nějakým pochybením a v návaznosti na tato zjištění konat. Státní zástupce totiž „zastřešuje“ danou věc.
Trestní řád zakotvuje odchylky výslechu osob mladších osmnácti let v případě, že jsou vyslýchány o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jejich duševní a mravní vývoj. Výslech je třeba provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat.
K výslechu se přibere pedagog nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče – přítomnost rodiče tak není povinná a v některých případech ani vhodná či žádoucí. Přítomnost rodiče je vyloučena naopak v případě, že rodiče jsou zároveň ve věci zainteresováni či by mohlo přicházet v úvahu jejich trestní stíhání. Totéž platí i v případě, pokud je možno učinit závěr, že osoba mladší než osmnácti let nebude v přítomnosti rodičů schopna nebo ochotna vypovídat pravdu.
Výslech osoby mladší než 18 let musí být proveden tak, aby již výslech nebylo nutné v dalším průběhu řízení opakovat. Výslech je v praxi zpravidla prováděn již v přípravném řízení a neměl by být v dalších fázích řízení, není-li to nutné, opakován.