Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Pracuji jako projektant. Při vykonávání autorského dozoru na mnou projektované stavbě, jsem dvakrát zaznamenal informaci, že zástupce insvestora (ŘSD), svévolně vytrhával stránky ze stavebního deníku. Mohu se zeptat, jestli je to vůbec možné akceptovat? Má na tohle někdo oprávnění? Není to snad trestný čin? Stavební deník, je přeci důležitý dokument. Děkuji pěkně za reakci, s pozdravem Ivoš.

ODPOVĚĎ:
Platná právní úprava pamatuje na způsob vedení stavebního deníku na dvou místech:
1/ Stavební zákon:
Dle § 157/2 stavebního zákona je k vedení stavebního deníku povinen zhotovitel stavby (popř. stavebník, jedná-li se o stavbu prováděnou svépomocí).
Toto ustanovení vymezuje rovněž okruh osob, které jsou oprávněny provádět záznamy do stavebního deníku. Těmito osobami jsou:
- stavebník
- stavbyvedoucí
- osoba vykonávající stavební dozor
- osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby
- osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací
- osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li takové dozory zřízeny)
- koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi)
- autorizovaný inspektor (u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát)
- další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů
Vytržení stránky ze stavebního deníku má nepochybně vliv na jeho obsah, je tudíž srovnatelné s provedením záznamu do stavebního deníku. Ve Vámi popsaném případě je proto nezbytné vyřešit otázku, zda je ŘSD, jako investor, zároveň stavebníkem (a zda je tudíž oprávněn provádět záznamy do stavebního deníku).
Ze znění dotazu není možné dovodit, zda ŘSD výstavbu pouze financuje (tzn. zda je pouze investorem), nebo zda tuto stavbu rovněž provádí (tzn. zda je i stavebníkem).
Za způsob, jakým je stavební deník veden, odpovídá zhotovitel, přičemž nad touto činností dohlíží osoba vykonávající stavební dozor (jak to vyplývá z § 153/4 stavebního zákona). Je tudíž odpovědností těchto odborníků, jaké zásahy do stavebního deníku připustí.
2/ Vyhláška o dokumentaci staveb:
V rámci této vyhlášky je podstatný její § 6, který odkazuje na přílohu č. 16 této vyhlášky, v jejímž rámci jsou zakotvena podrobnější pravidla pro vedení stavebního deníku.
V příloze č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb je v části C odst. 1 písm. c) stanoveno, že stavební deník:
- obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám,
- má číslované stránky,
- nesmí v něm být vynechána volná místa.
Pakliže došlo ve Vámi popsaném případě k vytrhávání listů ze stavebního deníku, je v první řadě vhodné ověřit, zda se nejednalo o oddělování kopií, určených jednotlivým zúčastněným osobám (jak s tím výslovně počítá vyhláška o dokumentaci staveb – první odrážka výše). Pak by bylo vše v pořádku.
Přestože vytržení stránky ze stavebního deníku je po obsahové stránce srovnatelné se záznamem do tohoto deníku, jedná se bezesporu o zásah nevhodný (pokud se samozřejmě nejedná o oddělování kopií, se kterým naopak platná právní úprava výslovně počítá). Vytržením stránky totiž může dojít k zásahu do záznamu provedeného jinou osobou, čímž je samozřejmě zkreslena objektivnost stavebního deníku. Vytržení stránky ze stavebního deníku by ostatně mělo být dobře patrné díky povinnému číslování jednotlivých stránek stavebního deníku.
Vytržení stránky ze stavebního deníku nepředstavuje samo o sobě trestný čin (přestože stavební deník je důležitým dokumentem). Mohlo by se samozřejmě jednat o dílčí skutek v rámci jiné protiprávní činnosti. Pro učinění konkrétnějšího závěru by však bylo nutné znát pohnutku takového zásahu do stavebního deníku (tzn. zda bylo vytržením stránky sledováno pouze opravení chyby v záznamech či zda měl být tímto způsobem zkreslen objektivní zápis o průběhu stavební činnosti).
_____________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb