Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat jak jednat v případě, kdy soused nerespektuje hranice pozemku. Já si dám třeba na pozemek věci, on mi je okamžitě vyhodí, dala jsem si tam provizorně malý plotek, okamžitě mi ho vytrhal, že prý je pozemek jeho a nic tam nebude. Geodet zde byl vyměřovat hranice pozemku a stejně si on pořád mluví svoje.

Přitom pozemek je náš a našeho souseda. Zakazuje nám parkování před domem, ale on jezdí jak přes náš pozemek tak i přes pozemek souseda, parkuje nám přímo před domem a sousedovi také. Další věcí je také že nám hází psí exkrementy po kočárku, po schodech, po fasádě domu, po vstupních dveřích. Vše to mám na fotkách. Jeho slepice lítají po pozemku našem i ostatních sousedů a ničí mi úrodu, nazobávají rajčata, vše mi na záhoně rozhrabou. Další věcí je že 10 cm od hranice pozemku má nasazeny stromy, které už teď dosahují výšky přes 170 cm, má tam smrčky, které nám už teď zasahují do pozemku a ještě si tam nasadil topol. A ještě další věc jsou jeho výhrůžky vůči nám a hlavně mojí 70 leté mamce. Jak se prosím můžu bránit, nebo co můžu dělat, aby toto přestalo. Velmi pěkně děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne Liliana.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi popsanou situaci lze právně řešit v zásadě dvěma způsoby:
1/ Veřejnoprávní varianta:
Vámi popsaným jednáním se soused s největší pravděpodobností dopustil přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti majetku. Dle § 7/1 písm. a) a c) zákona o některých přestupcích se fyzická osoba dopustí přestupku proti občanskému soužití tím, že:
„a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,

c) úmyslně naruší občanské soužití tak, že
1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví,
2. jiného nepravdivě obviní z přestupku,
3. se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo
4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání. “
Za spáchání tohoto přestupku hrozí pokuta do 10.000,- Kč (v případě přestupku dle písm. a/) či do 20.000,- Kč (v případě přestupku dle písm. c/).
Dle § 8/1 písm. a) bodu 4. a dle § 8/1 písm. b) zákona o některých přestupcích se fyzická osoba dopustí přestupku proti majetku tím, že úmyslně:
„a) způsobí škodu na cizím majetku
...
4. zničením nebo poškozením věci z takového majetku;
b) neoprávněně užívá cizí majetek“
Za spáchání tohoto přestupku hrozí pokuta do 50.000,- Kč.
V této věci proto můžete kontaktovat policii nebo se rovnou obrátit na obecní úřad (a to jeho přestupkovou komisi, u které můžete iniciovat zahájení přestupkového řízení).
Pro zamezení sousedova vstupu na Váš pozemek Vám doporučuji tento pozemek oplotit (a to po konzultaci s místně příslušným stavebním úřadem).
2/ Soukromoprávní varianta:
Není-li jasné, komu předmětná část pozemku patří, je možné se v této věci obrátit na soud (a to s tzv. určovací žalobou), který by rozhodl, kdo je vlastníkem. Je-li naopak Vaše vlastnictví pozemku nesporné a soused do výkonu Vašeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje, můžete se soudní cestou domáhat toho, aby mu soud takovou činnost zakázal. Konkrétně dle § 1012 a § 1042 občanského zákoníku platí, že:
„Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit …“
„Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. “
Co se týče sousedových stromů, je podstatné, kdy byly vysazeny. Pokud se tak stalo za účinnosti občanského zákoníku (tedy po 1. 1. 2014), lze aplikovat § 1017/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. “
Jedná-li se naopak o stromy starší, můžete svůj požadavek na jejich odstranění (či odstranění přerůstajících větví a podrůstajících kořenů) opřít o tato ustanovení:
- § 1013/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že: )
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad … stín … a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka … v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat …“
(v rámci tohoto ustanovení upozorňuji na zmínku o zvířatech vnikajících na sousední pozemek, což lze vztáhnout na případ sousedových slepic),
- § 1016/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. “
Pakliže Vám sousedovy slepice způsobují na zahradě škodu, můžete se po sousedovi domáhat její náhrady, jak to vyplývá z § 1014/2 občanského zákoníku:
„Způsobí-li … zvíře … na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu. “
Rozhodnete-li se bránit soukromoprávní cestou (tedy zasláním předžalobní výzvy a posléze případně podáním žaloby k soudu), doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.