Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nedávno jste mi poskytli právní radu ohledně nároku věřitele na úrok z prodlení. I když jste vyjádřili názor, že nárok věřiteli nevznikl, on toto rozporuje a přijde mi, že už jde o slovíčkaření. Proto prosím o váš názor. 2012 a 2013 jsem uzavřel 2 smlouvy na půjčky u společnosti Provident, splatné ve 100 týdenních splátkách. Splaceny měly být 2014, resp. 2015.

Časem jsem se dostal do finanční tísně a nemohl jsem splátky hradit pravidelně, včas a v plné výši. S věřitelem jsem byl v kontaktu, o situaci jsem jej informoval, posílal jsem pravidelně alespoň nějakou částku (1x měsíčně). Provident samozřejmě požadoval vyšší splátku, než jsem byl schopen zasílat. 2017 obě půjčky sesplatnili a posílal jsem jen jednu platbu na obě půjčky. Komunikace probíhala elektronicky. Přitom v jednom z emailů je uvedeno: "Splátka, kterou navrhujete, je nedostatečná. Z tohoto důvodu jsme nuceni nadále pokračovat v inkasních krocích a dluh se Vám dále bude navyšovat o zákonný úrok z prodlení." Zaslali mě jen celkovou dlužnou částku, o konkrétní výši úroků mě neinformovali. Nedávno obě půjčky postoupili novému věřiteli, který mi zaslal výši úroků, a to jednak zákonný 8,05%, tak smluvní 19%. A ten je předmětem rozporu. Abyste mohli věc posoudit, uvádím podstatnou část Smluvních podmínek.
Čl. 3 uvádí: V případě, že byla sjednána úhrada celkové dlužné částky ve 100 splátkách, činí výše výpůjční úrokové sazby 19% p. a. Výpůjční úroková sazba je stanovena jako pevná pro celou sjednanou dobu trvání Smlouvy (ve smyslu článku 20 věta první) a uplatňuje se jako roční úroková sazba. Strany se současně dohodly, že v případě, že dojde ve smyslu článku 20 věty druhé Smluvních podmínek k prodloužení doby trvání Smlouvy, nebude v období překračujícím původně sjednanou dobu trvání Smlouvy jistina úročena. Úroková sazba není navázána na žádný index ani referenční úrokovou sazbu.
Čl. 11 zní: Zákazník a Provident se dohodli, že v případě, kdy zákazník včas nesplní povinnost uhradit příslušnou splátku celkové dlužné částky, má Provident právo požadovat uhrazení celé zbývající dosud neuhrazené části celkové dlužné částky.
Čl. 19 zní: Zákazník dále bere na vědomí, že Providentu v případě prodlení zákazníka s placením splátky celkové dlužné částky vzniká nárok na zákonný úrok z prodlení, jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB...K zaplacení úroků z prodlení bude zákazník vyzván doporučeným dopisem odeslaným na jeho adresu.
Čl. 20 zní: Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, její účinnost trvá ode dne podpisu této smlouvy do dne splatnosti poslední splátky celkové dlužné částky. Bude-li však zákazník v okamžiku splatnosti poslední splátky celkové dlužné částky v prodlení se zaplacením některé ze splátek nebo neuhradí-li poslední splátku celkové dlužné částky řádně a včas, prodlužuje se účinnost Smlouvy do doby řádného uhrazení celkové dlužné částky. Ukončení účinnosti Smlouvy nemá vliv na nároky, práva a povinnosti, které vznikly za dobu jejího trvání.
Vaše první odpověď zněla: Dle Vámi zaslaného výňatku ze smlouvy vyplývá, že pokud je smlouva  prodloužena z důvodu prodlení s placením splátek, což se stalo ve Vašem případě, tak časový úsek, o který takto byla smlouva nad rámec  prodloužena, nebude úročen úrokem 19%. Pokud se dostanete do prodlení s některou splátkou, tak po dobu, po  kterou měla smlouva řádně trvat a po kterou byly rozvrženy splátky, lze  požadovat smluvní úrok 19% a pokud se v této době dostanete do prodlení, tak i zákonný úrok z prodlení. Po uplynutí doby, na kterou byla smlouva  původně sjednána, lze požadovat pouze zákonný úrok z prodlení. Na tento argument mi věřitel zaslal toto vyjádření:
I s ohledem na níže uvedené setrváváme na svém tvrzení, že máme právo na úhradu úroků za půjčené peněžní prostředky ve výši 19,00 % ročně z dlužné nesplacené jistiny již ode dne ke kterému vzniklo našemu právnímu předchůdci právo na úhradu celé zbývající dlužné částky, do zaplacení. Toto právo pak vyplývá právě ze smluvního ujednání stran obsaženého v čl. 3, 11 a 20 Podmínek. Splátky sjednané v předmětných smlouvách jste nehradil řádně a včas. Tím jste porušil své závazky z předmětných smluv. Současně jste byl v prodlení se zaplacením více než jedné ze splátek (a nikoliv pouze jedné nebo pouze poslední splátky). V čl. 20 Podmínek je prodloužení účinnosti Smlouvy podmíněno tím, že zákazník bude k okamžiku splatnosti poslední splátky celkové dlužné částky v prodlení se zaplacením pouze některé ze splátek nebo zákazník neuhradí poslední splátku celkové dlužné částky řádně a včas. Jak je již výše uvedeno, tuto podmínku jste nesplnil. Neuhradil jste totiž řádně a včas více než jednu splátku současně. Nedošlo tudíž k prodloužení účinnosti Smlouvy ve smyslu čl. 20 podmínek, ale našemu právnímu předchůdci naopak dle ujednání obsaženého v čl. 11 Podmínek vzniklo právo na uhrazení celé zbývající dosud neuhrazené části celkové dlužné částky. Z tohoto důvodu nebyly splněny ani podmínky pro uplatnění ujednání v čl. 3, druhá věta, Podmínek. Výhoda neúročení jistiny v období překračujícím původně sjednanou dobu trvání Smlouvy Vám mohla být totiž poskytnuta pouze za předpokladu, že dojde k prodloužení účinnosti Smlouvy způsobem ujednaným v čl. 20 podmínek. K takovému prodloužení však nedošlo pro nesplnění podmínek z Vaší strany, jak je již uvedeno výše.
Také jsem nebyl vyzván ani původním ani novým věřitelem k úhradě úroků doporučeným dopisem. Proto prosím o Váš právní názor na tuto situaci. Pokud je věřitel s úhradou úroků 19% v právu, musím toto uznat. Pokud je Váš názor opačný, tak také prosím, jak mám dále postupovat, obrátit se fyzicky na právníka? Děkuji za odpověď, Ladislav.

 

ODPOVĚĎ:
Čl. 20 nehovoří o tom, že k prodloužení dojde pouze pokud budete v prodlení s úhradou jedné splátky, toto z něj nevyplývá. Lze samozřejmě očekávat, že nový věřitel se bude snažit získat co nejvýhodnější postavení a bude argumentovat i proti smyslu smlouvy. Obdobně také situace s doporučeným dopisem – pokud smlouva předvídá tento postup, má být dodržen. V případě, že se nepodaří spor vyřešit, doporučuji se obrátit na některého z advokátů – kontakt zde: www.advokatikomora.cz.