Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2021 zemřel můj otec, který vlastnil chatu. Z důvodu covidu se dědické řízení protáhlo skoro na rok. Chatu jsem do vlastnictví nakonec získala já, ale zjistila jsem, že mezitím starosta obce prodal obecní pozemek s přístupem k této chatě sousedům. Když jsem tuto situaci začala řešit, a ptala se zda byl záměr prodeje pozemku vyvěšen na online úřední desce, bylo mi odpovězeno, že ano, ale tento dokument není na online desce nikde dohledatelný.

Pan starosta mi odpověděl, že to muselo spadnout do archivu, archiv opět na stránkách není dohledatelný. Je vůbec tento postup možný? Přeci jen když probíhalo dědické řízení, nemohla bych ani tento pozemek koupit já, když jsem nevěděla jak dědictví dopadne. Dále jsem tedy svolila na zřízení věcného břemene k nemovitosti na přístup k chatě. Pan starosta sliboval, jak se sousedy nebude problém. Proto jsem neprodleně podepsala připravené smlouvy, aby byla celá věc vyřešena, a mohla se případně chata co nejdříve nabídnout k prodeji, ale vlastníci si s podpisem "dávají na čas". Pokud to řeším s panem starostou, odpoví mi vždy, že ze strany obce udělali maximum. Dá se prosím nějak bránit? Přece není možné prodat někomu pozemek s přístupovou cestou k chalupě, popř. já teď nemohu dělat nic a jen čekat. Na chatu už jsem měla dva zájemce, ale pokaždé mi odpověděli, že až si přístup k chatě vyřeším, ať dám vědět. Děkuji za odpověď. S pozdravem Gizela.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže nebyl záměr obce prodat předmětný pozemek řádně uveřejněn na úřední desce obecního úřadu, byl tento prodej ze zákona neplatný (jak to vyplývá z § 39/1 zákona o obcích). Předpokládám však, že zneplatnění tohoto prodeje není v současné chvíli Vaší hlavní starostí (k tomu, aby bylo možné tvrdit neplatnost prodeje obecního pozemku, by ostatně bylo nutné mít k dispozici odpovídající důkazy, kterými nyní nedisponujete).
Co se týče prodeje pozemku, který tvoří jediný přístup k chatě, nedopustila se obec v podstatě ničeho protiprávního. Z žádného právního předpisu nevyplývá, že by obec nemohla prodat ten svůj pozemek, který tvoří přístup k cizí stavbě. V tomto ohledu tedy nemá smyslu čehokoli namítat.
Pokud jde o zajištění přístupu k Vaší chatě, je podstatné, zda se na předmětném pozemku nachází nějaká pozemní komunikace - a pokud ano, o jakou pozemní komunikaci se jedná. Existuje-li zde pozemní komunikace (příjezdová cesta), doporučuji Vám obrátit se na místně příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy obecního/městského úřadu), který by měl být schopen Vám sdělit, do jaké kategorie tato pozemní komunikace spadá.
Vyšlo-li by totiž najevo, že se například jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, měla byste přístup k chatě zajištěn i bez zřizování služebnosti (věcného břemene). Veřejně přístupné účelové komunikace (stejně jako místní komunikace, silnice a dálnice) totiž podléhají tzv. právu obecného užívání. Konkrétně dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích smí každý:
"... užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny ... Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace."
V takovém případě by tedy byli sousedé (vlastníci pozemku a na něm se nacházející veřejně přístupné účelové komunikace) povinni strpět užívání příjezdové cesty kýmkoli (tedy i Vámi), a to zcela bezplatně.
Pokud se na daném pozemku žádná příjezdová cesta nenachází, můžete se dotázat obce, zda tento pozemek nespadá do kategorie veřejného prostranství. Dle § 34 zákona o obcích totiž platí, že:
"Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru."
V takovém případě by bylo opět možné, abyste předmětný pozemek užívala za účelem přístupu ke své chatě zcela volně - tedy bez nutnosti smluvně zřizovat služebnost.
Je pravdou, že obec nemá v podstatě žádnou možnost, jak podpis smlouvy o zřízení služebnosti urychlit. V tomto ohledu se jedná o ryze soukromoprávní vztah mezi Vámi a vlastníky předmětného pozemku. Pakliže by sousedé s podpisem smlouvy otáleli, resp. pokud by si tento podpis rozmysleli a smlouvu nechtěli uzavřít, mohla byste se obrátit na soud s návrhem na zřízení práva nezbytné cesty, a to ve formě služebnosti. Konkrétně dle § 1029 občanského zákoníku platí, že:
"Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty."
Pro přípravu žaloby Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Pakliže byste nebyla úspěšná ani s žalobou na zřízení práva nezbytné cesty, mohla byste se ještě pokusit o nucené zřízení služebnosti v rámci vyvlastňovacího řízení. Konkrétně dle § 170/2 stavebního zákona platí, že:
"Právo k pozemku ... lze ... omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě."
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.