Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme pozemek se samostatně stojicím starým domem. Původní záměr byl, že dům necháme zbourat a postavíme na pozemku novostavbu. Bohužel jsme zjistili, že cesta k udělení stavebního povolení na novostavbu v ochranném pásmu silnice I. třídy a drah (kvůli hluku, který řeší hygiena) a v záplavovém území je více než trnitá, tak jsme se rozhodli na starém domě pouze zrekonstruovat střechu.

Střecha potřebuje kompletní rekonstrukci včetně krovů a krytiny. Budeme i tak potřebovat souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) a ostatních dotčených orgánů nebo bude stačit stavebnímu úřadu jen projekt k rekonstrukci střechy? Dům nebudeme navyšovat, budovat podkroví, okna, nic.   Děkuji za odpověď. S pozdravem Radana.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi zamýšlená rekonstrukce střechy by měla spadat do kategorie „změny dokončené stavby“, kterými jsou (kromě nástaveb a přístaveb) i tzv. stavební úpravy. Stavební úpravou je taková změna dokončené stavby, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (§ 2/5 písm. c) stavebního zákona).
Pokud se ve stavebním zákoně hovoří o „stavbách“, vztahuje se tento pojem rovněž na změny dokončené stavby - tedy i na stavební úpravy (jak to vyplývá z § 2/4 stavebního zákona).
Dle § 103/1 písm. d) stavebního zákona platí, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují:
„stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou“
Při současném splnění všech výše uvedených podmínek by bylo možné, abyste provedli rekonstrukci střechy „ve volném režimu“, tedy bez nutnosti získávat od stavebního úřadu jakékoli přivolení. Obávám se však, že rekonstrukcí střechy může být přinejmenším zasaženo do požární bezpečnosti stavby, přičemž rovněž vzhled stavby může doznat určitých změn.
Domnívám se proto, že výše citované ustanovení stavebního zákona nebude na Váš případ spíše použitelné. V takovém případě bude nutné postupovat dle § 104/1 písm. a) a § 104/2 stavebního zákona, dle nichž platí, že:
- ohlášení stavebnímu úřadu postačí u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím (předpokládám, že do této kategorie spadá i Vámi vlastněný dům),
- ohlášení postačí u změn dokončených staveb (uvedených v předchozí odrážce), pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.
Pakliže by tedy pro vybudování Vámi vlastněného domu postačovalo tzv. stavební ohlášení (což předpokládám), platí, že stavební ohlášení bude postačovat rovněž pro stavební úpravu takového domu (tedy například pro rekonstrukci střechy).
V takovém případě však bude nutné předložit stavebnímu úřadu všechny podklady (tedy i vyjádření dotčených orgánů), které jsou pro vydání tzv. stavební ohlášky zapotřebí. V této souvislosti proto pouze s projektem rekonstrukce střechy s největší pravděpodobností nevystačíte.
Váš stavební (rekonstrukční) záměr Vám především doporučuji konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem, jehož právní názor pro Vás bude určující (nelze vyloučit, že stavební úřad bude formulovat své požadavky volněji a spokojí se pouze s projektem rekonstrukce střechy).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)