Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, jak změnit zápis v  na katastru nemovitostí ČR z rodinný dům na bytový dům? Objekt má nyní čtyři bytové jednotky, ale na katastru je vedený jako rodinný dům. Mám informace, že jsou posuzovány výšky, schodiště, oslunění, plošné výměry a také se k tomu vyjadřují příslušné orgány jako hygiena či hasičský sbor. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
V souladu s ust. § 1164 NOZ odst. 1 zápisem do veřejného seznamu (Katastru nemovitostí) vznikne bytová jednotka, pokud vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva tzv. prohlášením (prohlášením vlastníka nemovitosti o rozdělení domu na bytové jednotky) rozdělí své právo k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.
Podle ust. § 1166 odst. 1 NOZ se při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám v prohlášení uvedou alespoň
a) údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
b) údaje o jednotce, zejména
1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání,
2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
3. velikost podílů na společných částech,
c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich.
Podle odst. 3 tohoto ustanovení se k prohlášení přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Z výše uvedeného je nutné vyplnit předmětné prohlášení a zpracovat ho v souladu s výše uvedenými ustanoveními a požádat KN o zápis do veřejného seznamu. Pro další informace prosím obraťte se na KN.