Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji poradit ve věci odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. V září 2017 jsem dal ve své práci (po 16 letech) výpověď a od října 2017 jsem byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na místním ÚP. Dne 7.12.2017 jsem se měl dostavit na schůzku na ÚP, nicméně na tuto schůzku jsem se nemohl dostavit kvůli svému úrazu z 6.12.2017, které způsobilo, že jsem nemohl chodit.

Protože 6.12.2017 byla u nás na návštěvě rodinná známá pediatrička, která mě ošetřila a stanovila léčbu, nepovažoval jsem za nezbytné se se svým zraněním ještě nechávat znovu ošetřit u svého obvodního lékaře. Nicméně tato pediatrička mi nechala pro mého obvodního lékaře zprávu, ve které mimo jiné popisuje datum a míru zranění. Dne 12.12.2017 jsem již mohl chodit, a dostavil jsem se proto ke svému obvodnímu lékaři pro zprávu pro ÚP, ve které by lékař na základě zprávy od pediatričky potvrdil mé zranění z 6.12.2017 a také mou pracovní neschopnost. Můj obvodní lékař mi 12.12.2017 toto potvrzení neschopnosti práce pro ÚP vystavil, ale v potvrzení udělal dvě chyby. Jednak místo neschopnosti práce použil formulaci, že jsem nebyl schopen fyzické zátěže a jednak nedal na zprávu datum vystavení. Ještě ten den jsem toto potvrzení zaslal na ÚP s otázkou, jestli je toto potvrzení dostatečné a zažádal jsem o náhradní termín schůzky. ÚP na tento můj email neodpověděl. Místo toho se mnou ÚP zahájil řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů, s odůvodněním, že jsem úřadu nedodal potvrzení o neschopnosti práce v den ošetření lékařem. To ale nebyla pravda. Pediatr mi nemůže vydat potvrzení o neschopnosti a potvrzení o neschopnosti, které mi vydal obvodní lékař, jsem zaslal na ÚP v den ošetření obvodním lékařem. Navštívil jsem tedy znovu obvodního lékaře s prosbou, aby na svou zprávu pro ÚP doplnil datum ošetření. Ten mi vyhověl, ale tentokrát na zprávu zapomněl dát razítko. Toho jsem si nevšiml a zprávu jsem poslal na ÚP. Jako odpověď jsem obdržel rozhodnutí, že ÚP ukončuje správní řízení z důvodu neoznámení lékařského ošetření, pro které jsem se nedostavil na schůzku na ÚP v den ošetření a zároveň se mnou zahájil nové řízení o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu nedostatečného zdůvodnění. Navštívil jsem tedy znovu svého obvodního lékaře, který mi již vystavil klasickou neschopenku na dobu od 6.12.2017 do 12.12.2017 se všemi zákonnými náležitostmi. Tuto neschopenku jsem donesl osobně na ÚP a zde jsem úřednicím sdělil, že dalším důvodem, proč jsem se nedostavil na ÚP byly vážné náboženské důvody. Jelikož jsem kvůli svému zranění věděl, že se nebudu moci v tehdy neděli dostavit do kostela na svátost smíření, musel jsem požádat našeho kněze, aby mi přišel udělit rozhřešení, protože absoluci nelze vykonat na dálku. Přitom termín návštěvy na ÚP byl jediný den, kdy měl náš kněz možnost se k nám dostavit. Dokonce jsem ÚP nabídl i čestné prohlášení kněze, že mi 7.12.2017 absoluci udělil. Přes to všechno mě ÚP vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání a zdůvodnil to tak, že 12.12.2017 nemohl lékař posoudit, že jsem dne 7.12.2017 nebyl schopen práce. Mnou zmíněný náboženský důvod odmítl ÚP akceptovat s tím, že se jedná o osobní záležitost, která je podřazená povinnostem uchazeče v evidenci na ÚP. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že jsem splnil všechny zákonné povinnosti proto, abych nebyl vyřazen z evidence na ÚP, rozhodl jsem se sepsat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Proto se na vás obracím, neboť potřebuji někoho, kdo by mi s formulací tohoto odvolání pomohl. Od 5.2.2018 již nastupuji do nového zaměstnání, ale nerad bych přišel o dávky z ÚP, na které mám podle mého názoru nárok. Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Nezbytné náležitosti odvolání proti správnímu rozhodnutí naleznete v § 37/2 a v § 82/2 správního řádu. Dle těchto ustanovení musí odvolání obsahovat údaje o tom:
- kdo odvolání podává (tedy uvedení Vašeho jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu, popř. jiné korespondenční adresy),
- které věci se odvolání týká (konkrétně musí být uvedeno, proti kterému správnímu rozhodnutí odvolání směřuje, je tedy nutné uvést název tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a číslo jednací),
- v jakém rozsahu je správní rozhodnutí napadáno (odvolat se lze pouze proti výrokové části rozhodnutí, jednotlivému výroku nebo jeho vedlejšímu ustanovení, odvolání pouze proti odůvodnění správního rozhodnutí není přípustné),
- v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež předcházelo vydání správního rozhodnutí (ve Vašem případě se bude jednat o nesprávné právní posouzení Vámi předkládaných lékařských zpráv ze strany úřadu práce),
- co se navrhuje (ve Vašem případě můžete navrhovat zrušení rozhodnutí o Vašem vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání).
Odvolání musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání neadresujte ministerstvu, jak v dotazu zmiňujete. Dle § 86/1 správního řádu je nutné podat odvolání tomu správnímu orgánu, který odvoláním napadené správní rozhodnutí vydal. Odvolání tedy adresujte tomu úřadu práce, který rozhodl o Vašem vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
Odvolání je samozřejmě zapotřebí datovat a podepsat.
Co se týče právního zhodnocení Vašeho případu, upozorňuji v první řadě na § 21 zákona o zaměstnanosti, dle něhož (mimo jiné) platí, že uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, je-li to důvodné, vydá registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje uchazeči o zaměstnání zdravotní péči v případě této nemoci nebo úrazu, na jeho žádost potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Toto potvrzení Vám bylo vydáno Vaším registrujícím lékařem (z dotazu však nevyplývá, zda Váš registrující lékař použil závazný formulář či nikoli).

V potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu se uvedou:
a/ místo pobytu uchazeče o zaměstnání v době dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání,
b/ rozsah a doba povolených vycházek a
c/ další požadované údaje
(s ohledem na specifika Vašeho případu však potvrzení tyto náležitosti de facto obsahovat nemuselo, neboť Vaše dočasná neschopnost byla u konce).

Je pravdou, že zákon o zaměstnanosti výslovně neřeší, zda je možné, aby lékař vystavil uchazeči o zaměstnání předmětné potvrzení zpětně (a to typicky v těch případech, kdy není uchazeč o zaměstnání z důvodu nemoci či úrazu schopen navštívit lékaře okamžitě).
V tomto případě však lze dle mého názoru postupovat obdobně dle § 57/3 zákona o nemocenském pojištění, dle něhož může ošetřující lékař v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla i přede dnem, kdy pojištěnec navštívil ošetřujícího lékaře, a to až 3 dny zpětně. Pokud by měla být tato doba delší než 3 dny (což bylo ve Vašem případě splněno), může tak ošetřující lékař učinit po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění.
Ze zákona o nemocenském pojištění (resp. z jeho analogického použití) lze dovodit, že lékař může rozhodnout o vzniku dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu i zpětně (jedná se ostatně o zcela logický závěr, neboť ne každá nemoc či úraz dovolí uchazeči o zaměstnání, aby se ihned dostavil k lékaři pro příslušné potvrzení). Je nicméně otázkou, „jak moc zpětně“ může lékař takové potvrzení vystavit.
Výše uvedenou právní úvahu můžete samozřejmě v odvolání použít. Odvolání však vystavte především na tvrzení, že úřad práce nesprávně reagoval na Vámi předkládané dokumenty, resp. nezohlednil jejich obsah, nevyzval Vás k odstranění případných nedostatků těchto dokumentů, nýbrž naopak, jednal v přímém rozporu s obsahem předkládaných dokumentů (resp. v přímém rozporu se zjištěným skutkovým stavem, popř. skutkovým stavem, který mohl z předkládaných dokumentů zjistit).
Z dotazu nevyplývá, kolik času Vám dosud zbývá ze zákonné lhůty pro podání odvolání. Odvolání si můžete nechat připravit advokátem: www.advokatikomora.cz
(popř. můžete v časové tísni podat odvolání sám, přičemž následně prostřednictvím advokáta toto odvolání doplnit či upravit).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti
zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Důvody pro vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR