Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jak získat zahradu parc. 1221 a garáž parc. 1222/2 do mého vlastnictví s příjezdovou cestou 1222/1. Parcely a garáž jsou ve Varnsdorfu a jsou zapsány na katastrálním úřadu v Rumburku. 1988 mi paní X prodala rodinný dům č. p. 1338 na parcele 1219 a zahradu parc. 1220 ve Varnsdorfu. Měla zřízeno právo osobního užívání parc. 1221, 1222/1 a 1222/2, na které stojí garáž.

Chtěla jsem parcely 1221, 1222/1 a 1222/2 odkoupit, ale zjistila jsem, že je již odkoupila paní X. Dohodly jsme se, že parcelu č. 1221 mohu užívat ihned a garáž s příjezdovou cestou mně prodá později. Před nástupem do nemocnice mi paní Pospíšilová dala k užívání garáž. Zemřela, zdědil syn Tomáš Pospíšil, jehož bydliště se mi nedaří zjistit. Podle všeho žije v zahraničí, kam emigroval. Na katastru nemovitostí je zapsána úřední adresa MěÚ Prahy, úřední adresa MěÚ Prahy Lipence, Lipence, K Obci 47, 15531 Praha, kde si korespondenci nepřebírá. O pozemek a garáž nejeví majitel zájem, neudržuje ho 15 let. Udržuji ho já již od 1988, je přímo napojen na můj pozemek. U garáže jsem opravila střechu, dala nové svody, zatékalo do ní. Sekáme zahradu, udržujeme ovocné stromy. Přístupová cesta je jediná, kam mi mohou složit dřevo na topení na zimu. Jak postupovat, abych získala pozemky s garáží do svého vlastnictví. Děkuji, Tea

ODPOVĚĎ:
1/ Kontaktování neznámé osoby:
Není-li Vám známa adresa současného pobytu vlastníka předmětných nemovitostí, doporučuji Vám využít institutu zprostředkování kontaktu dle § 8b zákona o evidenci obyvatel. Dle tohoto ustanovení Vám Ministerstvo vnitra zprostředkuje kontakt s Vámi hledanou osobou, a to na základě Vaší písemné žádosti (s úředně ověřeným podpisem), kterou můžete podat na kterémkoli matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě či přímo na Ministerstvu vnitra. Tuto žádost můžete na některém ze shora uvedených úřadů podat rovněž osobně (po prokázání totožnosti).
V žádosti jste povinna uvést své jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě jste povinna uvést údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození a místo posledního Vám známého trvalého pobytu.
Na webových stránkách Ministerstva vnitra si pak můžete stáhnout rovněž formulář pro podání této žádosti:
http://www.mvcr.cz/
Na okraj pak pouze připomínám, že tato služba je samozřejmě zpoplatněna, správní poplatek činí dle sazebníku zákona o správních poplatcích (část I položka 3 písm. e) sazebníku) 500, - Kč (a to bez ohledu na skutečnost, zda se podaří hledanou osobu kontaktovat či nikoli).
V případě, že Vámi hledaná osoba pobývá skutečně v zahraničí, bylo by nezbytné pátrat po ní s pomocí jednotlivých zastupitelských úřadů České republiky. Tuto otázku Vám v každém případě doporučuji konzultovat s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí:
http://www.mzv.cz/jnp/

2/ Nabytí vlastnického práva k nemovitostem:
Je-li Vám známo, kdo je vlastníkem předmětných nemovitostí, není bez souhlasu této osoby možné vlastnické právo k těmto nemovitostem nabýt.
V této souvislosti Vám nicméně doporučuji kontaktovat místně příslušný finanční úřad. V případě, že vlastník nehradí řádně daň z nemovitostí, není vyloučeno, že bude na tyto nemovitosti provedena daňová exekuce, tzn. že v případné dražbě byste byla oprávněna tyto nemovitosti vydražit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.