Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obec zřídila čističku odpadních vod. A za to, že můžeme využívat nově zřízenou kanalizaci se obec rozhodla účtovat 550 Kč měsíčně za barák. Což dle mého názoru není z cela šťastné řešení co se týče toho, že tu cenu nemůžu nijak regulovat spotřebou vody a tím pádem šetřit. Za vodné platím 500 Kč měsíčně a při ročním vyúčtování mívám přeplatek 3.500 Kč.

A za stočné 6.600 Kč bez možnosti přeplatku. Vlastně mám 3x dražší vodu šedou než pitnou. Dále se pak cítím znevýhodněn s ohledem na počet osob v domě platím úplně stejně jako více členná rodina kde je zcela evidentní, že vyprodukuje více šedé vody. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Dle znění dotazu usuzuji, že obec (jako vlastník kanalizace) se rozhodla účtovat stočné ve dvousložkové formě. Toto oprávnění vyplývá vlastníkovi kanalizace z § 8/14 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož platí, že:
„Vlastník kanalizace má právo na úplatu za odvádění odpadních vod … Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod. Právo na úplatu pevné složky stočného vzniká podle podmínek stanovených ve smlouvě … v níž je sjednána dvousložková forma stočného. Takové sjednání je možné ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané v samostatné působnosti obce …“
Předpokládám tedy, že obec vydala obecně závaznou vyhlášku, jejímž prostřednictvím zavedla dvousložkovou formu stočného, přičemž tento nový způsob výpočtu výše stočného se promítl do smlouvy, kterou s Vámi obec uzavřela (§ 8/6 a 17 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Dvousložková forma stočného obsahuje a/ složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství vypouštěných odpadních vod a srážkových vod a b/ pevnou složku stanovenou v závislosti na kapacitě vodoměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody (jak to vyplývá z § 20/3 zákona o vodovodech a kanalizacích).
Způsob výpočtu pevné složky stočného je stanoven prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 428/2001 Sb.
Obec (jako vlastník kanalizace) tedy byla oprávněna zavést dvousložkovou formu stočného, a to i přesto, že v praxi je tento způsob výpočtu výše stočného pro některé odběratele méně výhodný. V této souvislosti se můžete obrátit na obec a vyžádat si od ní předložení úplného výpočtu ceny pro stočné. Konkrétně dle § 20/8 a 9 zákona o vodovodech a kanalizacích platí, že:
„Vlastník … kanalizace … je povinen předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro … stočné podle struktury uvedené v odstavci 9.
Členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro … stočné stanoví prováděcí právní předpis. “
V této věci (resp. po obdržení podrobného rozpisu stočného) se můžete obrátit na dozorový orgán, kterým je vodoprávní úřad (příslušný odbor městského úřadu) a požádat ho o prověření správnosti tohoto výpočtu. Se stejnou žádostí můžete kontaktovat rovněž některou z organizací zabývajících se ochranou práv spotřebitelů, například:
https://www.asociace-sos.cz
nebo:
https://www.dtest.cz
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
vyhláška č. 428/2001 Sb. , kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.