Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řeším projekt pro stavební povolení RD a s ním související vyjádření a stanoviska správců a vlastníků sítí. SVK a. s. si sama ve svém vyjádření k projektu rodinného domu jako podmínku dala zjištění kapacity hydrantu, na který se projektová dokumentace odkazuje.

SVK, a. s. mě při osobním projednávání odeslali na jejich jiný provoz, ale stále je to SVK a. s. , kde sdělení požadované informace podmiňují poplatkem 7.200 Kč. U žádného jiného správce jsme se s ničím takovým nesetkali a vždy jsme obdrželi požadované informace bezplatně. Po prostudování stavebního zákona 183/2006 mám za to, že SVK a. s. jedná protizákonně. Konkrétně: Paragraf 161, odstavec 1 – kde se konkrétně říká, že vlastník technické infrastruktury sdělí do 30 dní údaje nezbytné pro projektovou činnost apod. A že může požadovat pouze úhradu na pořízení kopií, poštovné apod. To znamená dle mého názoru maximálně desítky Kč. Potom paragraf 181, ods. 4, písmeno a) – který říká, že tím že nesplní něco dle paragrafu 161, odstavec 1 se dopustí správního deliktu. Chtěl bych Vás zdvořile požádat o Váš právní názor na tuto situaci.

ODPOVĚĎ:
Má odpověď bude stručná, neboť s Vaším právním názorem se jednoznačně ztotožňuji.
Na žádost (mimo jiné) žadatele o vydání územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné jsou vlastníci technické infrastruktury povinni sdělit údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby, a to ve lhůtě do 30 dnů (rozumí se od obdržení žádosti o příslušnou informaci, resp. vyjádření).
Vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení (§ 161/1 stavebního zákona).
Lze proto usuzovat, že SVK se pravděpodobně dopustila správního deliktu dle ustanovení, na které v dotazu odkazujete.
V současné chvíli Vám doporučuji požádat SVK o sdělení, na základě jakého ustanovení (resp. jakého právního předpisu) od Vás požadují předmětnou platbu, a to ve světle § 161/1 stavebního zákona. SVK můžete zároveň sdělit, že dle Vašeho přesvědčení máte právo na obdržení požadovaných informací pouze oproti náhradě nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení. SVK rovněž upozorněte, že svým postupem se dopouští správního deliktu a v případě přetrvávání její neochoty ke sdělení Vámi požadovaných informací jste připraven oznámit vše příslušnému stavebnímu úřadu.

Nebude-li SVK ochotna poskytnout Vám požadované informace v souladu s § 161/1 stavebního zákona, nezbude Vám, než v této věci kontaktovat místně příslušný stavební úřad a požádat ho o zahájení řízení o spáchání správního deliktu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Správní delikt - požadování poplatku za analýzu možnosti připojení k vodovodní síti z hydrantu SVK
  • Lhůta vodárny na vyjádření se možnosti připojení nemovitosti k inženýrské síti
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.