Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.29 (7 hlasů)
Na podzim 2011 jsem byla předvolána na Městskou policii k podání vysvětlení ohledně překročení povolené rychlosti vozidlem, jehož jsem provozovatelka. Důkazem spáchání přestupku dne 16.8.2011 byla fotografie z radaru, na které za volantem byl muž - to nikdo nepopíral.

Po 6 týdnech jsem obdržela Příkaz o uložení pokuty tvrdící, že jsem jednala v rozporu ..., neřídila se dopravním značením ..., porušila povinnosti uložené zákonem 361/2000 Sb.§ 125c odst.1 písm.f) bod 4. Jelikož jsem se žádného z uvedených přestupků nedopustila (neřídila jsem), podala jsem v souladu s připojeným poučením odpor - v zákonné lhůtě, osobně na podatelně. Očekávala jsem, že budu úřadem informována, že odpor byl řádně přijat, příkaz se ruší a v řízení o přestupku se bude pokračovat. Proti tomu, aby byl postižen skutečný viník, nemám námitek. Měla jsem a stále mám obavy, aby podání odporu nebylo pro formální nedostatky (chyběl kolek, čísi podpis, razítko apod.) zamítnuto, aniž bych o tom věděla a po letech by pak ze mne "exekutorská mafie" vydírala desetitisíce. Když jsem ani po 40 dnech žádné vyrozumění nedostala, podala jsem opět osobně na podatelně urgenci s žádostí, abych byla o průběhu případu informována. Uběhlo dalších 40 dní, aniž by přišla odpověď a hodlám podat urgenci další. Domnívala jsem se, že lhůta na odpověď na odpor v přestupkovém řízení je 15 dnů.
Mám tedy tyto dotazy:
1. Stačí úřadu doručit písemné sdělení, že proti Příkazu o uložení pokuty podávám odpor, nebo je třeba použít služeb notáře či právníka, speciální formulář ap.?
2. Je mi úřad povinen oznámit, že moje podání odporu bylo přijato, případně že z nějakých důvodů přijato nebylo? Podle kterého zákona a v jaké lhůtě ?
3. Je mi úřad povinen odpovědět na písemnou žádost o potvrzení přijetí mého podání odporu? Podle kterého zákona a v jaké lhůtě? Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
1/ Formulář pro podání odporu apod.:
K podání odporu jste oprávněna bez dalšího Vy sama, žádný speciální formulář či služby notáře či advokáta nejsou zapotřebí. Je samozřejmě nutné, aby odpor obsahoval základní formální náležitosti, tj. aby bylo patrné, kdo odpor podal, které věci se týká (nejlépe tedy uvedením spisové značky) a co se navrhuje. Dle § 37/2 správního řádu uvede fyzická osoba v podání (tedy i v odporu) jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.
2/ Potvrzení přijetí odporu:
V zásadě není úřad povinen potvrzovat Vám přijetí odporu (v případě potvrzování všech podání by se tímto způsobem neúnosně zvýšila administrativní zátěž správních orgánů, které by mohly být administrativou zahlcené).
Chcete-li si ověřit, zda byl odpor úřadem řádně přijat, můžete nahlédnout do spisu (§ 38 správního řádu), kde by měl být Vámi podaný odpor založen.
Pokud by Vámi podaný odpor neměl předepsané náležitosti nebo by trpěl jinými vadami, byl by úřad povinen vyzvat Vás (v přiměřené lhůtě) k odstranění těchto nedostatků (§ 37/3 správního řádu). Ve Vašem případě lze tedy předpokládat, že odpor byl úřadem shledán jako bezvadný.
3/ Odpověď na Váš dotaz o přijetí odporu:
Správní řád úřadům opět výslovně neukládá povinnost odpovídat na veškeré dotazy, které jsou na ně ze strany veřejnosti vznášeny, což se v podstatě týká i Vašeho případu.
Lze Vám doporučit obrátit se na úřad s dotazem na tzv. oprávněnou úřední osobu, která Vaší věc vyřizuje (§ 15/4 správního řádu), se kterou se můžete následně spojit a vyptat se na stav přestupkového řízení.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.