Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mezi mým pozemkem a pozemkem souseda je cesta, která patřila obci. Ta tu cestu prodala sousedovi. Ploty jsou původní, ale kousek té cesty je z části mým pozemkem, který není oplocen. Soused tam měl vyhraničený pozemek, že to má koupené a zaměřené, ale já jsem nedostal žádnou informaci, že se mu pozemek prodává, abych se k tomu mohl vyjádřit, oznámení prý bylo na vývěsce, to byla odpověď.

Mohl jsem být takto vynechán, nedostal jsem ani oznámení o nějakém zaměření, prý jsem si to mohl přečíst, jen mi oznámil koupil jsem to. Nyní jsme nechávali pozemek zaměřit ohledně nového plotu a vytýčení hranice, ale souseda jsem musel vyrozumět a zároveň i obec, aby se dostavili k jednání. Ten prodej je už delší dobu asi cca 9 let, tak nevím zda byla nějaká oznamovací povinnost, nové zaměření rok. Předem velice děkuji za čas věnovaný mému dotazu. S pozdravem a přáním hezkého dne Blažej.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže se obec cca před devíti lety rozhodla prodat svůj nemovitý majetek (cestu), byla povinna postupovat dle § 39/1 zákona o obcích, dle něhož platí, že:
“Záměr obce prodat … hmotnou nemovitou věc … obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné …”
Obec tedy skutečně nebyla povinna vyrozumět Vás adresně o svém záměru prodat předmětný obecní pozemek – postačilo, byl-li tento úmysl uveřejněn na úřední desce obce.
Co se týče zaměření hranic pozemků, platí dle § 49/3 katastrálního zákona, že:
„K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků. “
Pokud byl tedy k seznámení s vytyčením hranice pozemků přizván Váš soused, jeví se vše jako souladné s platnou právní úpravou.
Nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že pakliže Vámi vlastněný pozemek částečně zasahuje do (původně obecní, nyní sousedovy) cesty, může nastat právní potíž s oplocením Vašeho pozemku, resp. nemusí být možné, aby Váš plot zasahoval do předmětné cesty. Pakliže se totiž jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci (§ 7/1 zákona o pozemních komunikacích), je k jejímu užívání oprávněn každý, a to bezplatně (§ 19/1 zákona o pozemních komunikacích), přičemž bránění v tomto obecném užívání (například v podobě částečného oplocení cesty) může být kvalifikováno jako přestupek (§ 42a/1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích). Pro učinění definitivního závěru by nicméně bylo nutné znát více podrobností.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.