Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych poradit se sepsáním dopisu obci, kde je žádám o odstranění větví stromů, které mi rostou přes plot. Párkrát jsem je prosil, aby s tím něco udělali, ale pokaždé se jen vysmějí, že je to dominanta obce a že ty stromy (Lípy) tady byli dřív a nic se řezat nebude.

Už nevím jak na ně z jedné strany mi rostou přes plot a z druhé strany mi stíní do baráku, že musíme i v létě svítit. Tak chci poprosit o nějakou pomoc. Děkuji Matěj.

 

ODPOVĚĎ:
Na Vámi popsaný případ se v zásadě vztahují dvě ustanovení občanského zákoníku:
- § 1013/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že … stín … a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka … v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku …“
- § 1016/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. “
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že:
- po obci se můžete domáhat odstranění předmětných stromů, resp. těch jejich větví, které stíní Vašemu pozemku a domu, pakliže jste vrhaným stínem omezován ve výkonu Vašeho vlastnického práva v míře nepřiměřené místním poměrům (nepostačuje tedy jakékoli stínění, nýbrž toto stínění musí dosáhnout určité – vyšší – intenzity),
- nebude-li obec na Vaší výzvu reagovat, jste oprávněn přerůstající větve odstranit svépomocí – to však pouze za splnění podmínky, že Vám tyto větve způsobují škodu (což z dotazu nevyplývá) nebo jiné obtíže (ve Vašem případě jde o obtěžování stínem) převyšující zájem na nedotčeném zachování stromů (intenzita obtěžování proto musí být taková, aby převážila nad zájmem na neporušeném zachování předmětných stromů).
V současné chvíli se můžete obrátit na obec s písemnou výzvou k odstranění přerůstajících větví, v němž se odkážete na obě výše citovaná ustanovení občanského zákoníku a podrobně popíšete obtíže, kterým jste nucen v důsledku přerůstajících větví čelit. Je nezbytné, aby z Vaší výzvy jasně vyplývalo, že míra obtěžování stíněním je taková, že Vás podstatně omezuje ve výkonu Vašeho vlastnického práva.
Jelikož přerůstající větve je nutné odstranit ve vhodné roční době (tedy v době tzv. vegetačního klidu – od začátku listopadu do konce března), stanovte obci k odstranění těchto větví přiměřenou lhůtu (například do poloviny prosince – aby měla obec na odstranění větví od začátku listopadu alespoň jeden a půl měsíce).
Ve výzvě obec upozorněte, že neuposlechne-li Vaší výzvy, jste připraven přerůstající větve odstranit svépomocí.
Jeden podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte obci prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou nebo osobně oproti podpisu a za přítomnosti svědka).
Neuposlechne-li obec Vaší výzvy ve Vámi stanovené lhůtě, budete se moci rozhodnout, zda:
- se budete po obci domáhat odstranění přerůstajících/stínících větví soudní cestou,
- odstraníte přerůstající větve svépomocí (samozřejmě s rizikem, že obec se po Vás bude domáhat náhrady škody za tento zásah do celistvosti předmětných stromů a bude případně nutné dořešit, zda jste byl k tomuto zásahu oprávněn či nikoli).
Rozhodnete-li se bránit soudní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
Doporučuji Vám ještě zvážit kontaktování místně příslušného orgánu ochrany přírody (příslušný odbor obecního úřadu) a iniciovat zde provedení dendrologického průzkumu předmětných stromů. Pokud by totiž vyšlo najevo, že předmětné stromy (resp. jejich větve) jsou ve špatném stavu, mohl by orgán ochrany přírody rozhodnout o nutnosti jejich odstranění (resp. ořezu větví), a to z bezpečnostních důvodů. Tato varianta by pro Vás byla nejrychlejší a nejlevnější. Je-li ovšem stav předmětných stromů dobrý, orgán ochrany přírody Vám nepomůže. Pakliže by se orgán ochrany přírody odmítl Vaší žádostí zabývat, přičemž byste pojal podezření, že je proti Vám nějak zaujat, můžete kontaktovat nadřízený orgán ochrany přírody (krajský úřad).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.