Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V územním plánu obce je orná půda vedena jako zastavitelná plocha obytná smíšená. Pro dotčenou plochu byla zpracována územní studie. O uvedenou plochu se dělí 10 majitelů v úzkých pásech a územní studie počítá s novým dělením a společným postupem. Většina vlastníků je naprosto pasivní co se týče investování do sítí či prodeje pozemků a za 10 let od změny územního plánu se kromě vypracování studie obcí nic neudálo.

Může dojít ke změně územního plánu ve smyslu změny na nezastavitelné pozemky a tím pádem znehodnocení pozemků? Má územní studie obecně omezenou dobu platnosti? Ve studii uvedena doba platnosti není. S pozdravem Leoš.

 

ODPOVĚĎ:
Nelze samozřejmě vyloučit, že se územní studie v budoucnu změní. Co se týče délky platnosti územní studie, není právní úpravou v podstatě omezena. V tomto ohledu lze poukázat na § 30/6 stavebního zákona, dle něhož platí, že:
"Pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího řešení a v případě možnosti dalšího využití územní studie zajistí o této skutečnosti vložení dat do evidence, jinak ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z evidence vypustí. Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, vypustí údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti též v případě, že její obsah je v rozporu s právními předpisy."
Pokud by v budoucnu skutečně došlo ke změně územního plánu, v jejímž důsledku by přestaly být předmětné pozemky určené k zastavění, mohl by (za splnění zákonných podmínek) vlastníkům těchto pozemků vzniknout nárok na odškodnění. Konkrétně dle § 102/2 a 3 stavebního zákona platí, že:
"Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku ...
Náhrada vlastníkovi ... nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 5 let se neuplatní, pokud v této lhůtě
a) nabylo účinnosti rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací dokumentací určeno a toto rozhodnutí nebo souhlas je platné, nebo
b) před uplynutím lhůty 5 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tato veřejnoprávní smlouva je účinná."
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.