Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dle obcí schválené obecnězávazné vyhlášky OZV vznikla mé rodině povinnost uhradit 80.000 Kč za připojení našeho pozemku k vodovodu a kanalizaci (zhodnocení pozemku), přičemž lhůta splatnosti končí 30.11.2022. Uhradili jsme jednorázově 40.000 Kč, více není v našich finančních možnostech. Chceme obec požádat o splátkový kalendář na zbylých 40.000 Kč.

Kalendář rozložený do min. 12 nebo 18 měsíců. Obec vybudovala přípojky v uplynulém roce i díky dotaci. Neměl by pro ni být problém nám vyjít vstříc. Pokud s tím obec nebude souhlasit, stejně nebudeme schopni rozložit to na méně než na alespoň 10 splátek. Můj dotaz zní, zda v případě, kdy se s obcí na lhůtě neshodneme, ale budeme pravidelně, každý měsíc splácet zbývajících 40.000 Kč, avšak nestihneme sumu doplatit ve lhůtě dané obcí, např, do půl roku, je pak obec oprávněna nám účtovat penále – a podle jakého zákona? či je to dle vyhlášky? Jaká je pravděpodobnost (zkušenost z podobných soudních sporů), že by pak případný soud mohl rozhodnout v náš prospěch? tedy přihlédnout ke stávající finanční krizi, do níž se rodiny v ČR nyní dostávají a rozhodnout, že obec nemá nárok na penále? Nebo nás případně penále nemine?   Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz dává § 11/1 a 3 zákona o místních poplatcích, dle něhož platí, že:
„Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. “
Neuhradíte-li proto obci stanovený poplatek v celé jeho výši, bude Vám tento poplatek (resp. jeho zbývající část) vyúčtován platebním výměrem. Jako sankce za včasné neuhrazení poplatku může být tento poplatek, resp. jeho nedoplacená část obcí až ztrojnásoben.
S ohledem na výše uvedené Vám lze jednoznačně doporučit uzavřít s obcí dohodu o splátkách tohoto poplatku. Předmětem této dohody bude Váš závazek pravidelně splácet zbývající část poplatku a zároveň závazek obce neúčtovat Vám žádné penále (resp. nezvyšovat zbývající část poplatku až na trojnásobek).
Je-li obec alespoň trochu rozumná, bude ochotna s Vámi dohodu o splátkách uzavřít. Pokud totiž poplatek včas neuhradíte, ovšem budete ho pravidelně splácet, nebude po Vás obec muset poplatek následně vymáhat (čímž si ušetří čas i peníze). Uzavření dohody o splátkách je tedy oboustranně výhodné.
Myslím si, že pokud by obec vymáhaný poplatek, resp. jeho nedoplacenou část výrazně navýšila) a to až na jeho trojnásobek) a tento dluh následně soudně vymáhala, nemusela by být úspěšná, a to z důvodu rozporu takového postupu s dobrými mravy. Pokud byste totiž v rámci soudního řízení prokázali, že poplatek pravidelně splácíte, a to v maximálních mezích Vašich majetkových možností, soud by mohl požadavek obce na vymožení navýšeného poplatku zamítnout a přiznat obci pouze tu část (nenavýšeného) poplatku, kterou jste dosud nedoplatili.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.