Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Rád bych Vás poprosil o právní pomoc, či radu ve věci stavby na cizím pozemku. Ale musím začít od začátku a vrátit se hodně do minulosti. Těsně před revolucí, ke konci 80-tých let, vzniklo jakési společenství, jehož jsem byl členem a na základě platných předpisů, jsme si postavili, pro své potřeby, soukromé vlastní řadové garáže.

Vyřízení všech povolení pro stavbu tehdy nebyl problém, protože lídrem tohoto spolku, byl snad sám vedoucí odboru výstavby na tehdejším Národním výboru. Zařídil také to, že i když se garáže stavěly na pozemku města, tak po ukončení výstavby město pozemky pod nimi odprodá jednotlivým vlastníkům. Ovšem pak přišla revoluce a v době před a těsně porevoluční, stihlo odkoupit pozemek z 16-ti vlastníků garáží zhruba jen polovina. Dobou se někteří vlastníci již i změnili a tak de facto patřím k původním vlastníkům bez pozemku již jen já. Zbývajícím vlastníkům město vystavilo smlouvy o nájmu pozemku pod stavbou. Již téměř 30 let, zvláště pak když dojde po volbách k výměně radních : D, se snažím odkoupit pozemek od města, poukazuji i na to, že paradoxně všichni sousedi a původní garážníci pozemek mají ve vlastnictví, ale město vždy mou žádost o odkup pozemku zamítá. Určitou naději jsem vkládal do změny v legislativně, do NOZ, ale nic se neděje. V příštím roce 2023, má totiž dojít k ukončení smlouvy o nájmu pozemku pod garáží a proto mám určité obavy v očekávání věcí příštích. Navíc také s manželkou již nejsme nejmladší a rádi bychom měli své věci v pořádku bez nějakých komplikací. A tak Vás prosím, neexistuje nějaká cesta, jak z toho ven, jak pozemek pod garáží od města odkoupit? Neexistují nějaké paragrafy nebo kličky v zákoně, na které se mohu odvolat? Děkuji a zdravím.

 

ODPOVĚĎ:
Platná právní úprava Vám neposkytuje nástroj, s jehož pomocí byste mohl město k prodeji pozemku pod Vaší garáží donutit. Je nutné si uvědomit, že město, jako výlučný vlastník tohoto pozemku, je oprávněno s ním volně právně disponovat a nemůže být nuceno, aby se svého vlastnického práva zbavilo.
Jelikož Vaše garáž stojí na cizím pozemku (přičemž tento stav zde byl i na přelomu let 2013 a 2014), bude se na Váš případ vztahovat § 3056 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku …
Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke stavbě. “
Mezi Vámi a městem tedy existuje vzájemné předkupní právo. Bude-li město uvažovat o prodeji pozemku pod Vaší garáží, bude povinno Vám tento pozemek nabídnout k přednostnímu odkupu (a naopak – pakliže byste hodlal svou garáž prodat, musel byste jí přednostně nabídnout městu).
V současné chvíli Vám tak nezbývá, než se pokoušet s městem jednat o odkupu předmětného pozemku, popř. sledovat úřední desku města, kde musí být záměr prodeje městského pozemku zveřejněn (jak to vyplývá z § 39/1 zákona o obcích).
Městu můžete také navrhnout, že s ním uzavřete smlouvu o zřízení práva stavby (§ 1240 a násl. občanského zákoníku). Dle § 1240/1 občanského zákoníku platí, že:
„Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou. “
Pakliže by s Vámi město tuto smlouvu uzavřelo, bylo by nutné jí vložit do katastru nemovitostí. Na základě této smlouvy byste mohl mít na městském pozemku garáž až po dobu dalších 99 let (§ 1244/1 občanského zákoníku).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.