Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obec se rozhodla opravit dlážděnou žulovou silnici v historickém centru obce jejím vyasfaltováním. Zvolila tak zřejmě proto, že je to nejjednodušší a nechce se tím více zabývat. Navíc tuším, že tím chce před volbami rychle nabrat body u obyvatel přilehlého senior centra, kteří si na špatný stav komunikace stěžovali. Tento způsob opravy zhyzdí historické centrum obce.

Cestu by přitom stačilo předláždit do betonu, aby se odstranily nerovnosti a cesta se více zpevnila, a to s použitím současného materiálu. Navíc asfaltová cesta má řádově menší životnost, než dlážděná. Tím v budoucnosti vzniknou obci dodatečné náklady na zvýšenou údržbu a opravy této silnice. Lze se tomuto z pozice občana efektivně bránit? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Alexej.

 

ODPOVĚĎ:
Nejsem si jist, zda je možné se proti rozhodnutí obce bránit efektivně, o obranu se však rozhodně pokusit můžete.
V první řadě můžete na rozhodnutí obce zareagovat jako její občan. Konkrétně dle § 16/2 písm. c), f) a g) zákona o obcích je každý občan obce oprávněn:
- vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,
- požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
- podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
Máte-li podezření, že oprava předmětné pozemní komunikace je předvolebním tahem, můžete se rovněž pokusit shromáždit podpisy na petici, kterou se budete dožadovat provedení této opravy citlivým a vkusným způsobem (tedy bez aplikace asfaltového povrchu).
V dotazu uvádíte, pže předmětná pozemní komunikace se nachází v historickém centru obce – z tohoto důvodu Vám zejména doporučuji oslovit místně příslušný orgán státní památkové péče, resp. Národní památkový ústav:
https://www.npu.cz/cs
a dotázat se, zda je oprava předmětné pozemní komunikace asfaltovým povrchem v souladu se zájmem na zachování rázu historického centra obce (popř. se můžete obce dotázat, zda byl její záměr odsouhlasen ze strany památkářů).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.