Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

22.1.2022 mi přišel dopis od starosty obce, ve kterém mi vysvětluje, že na účelové komunikaci, (kterou NIKDO nepoužívá, jejíž šíře je 75 cm - 90 cm), budou po celé délce mého pozemku umístěna světla veřejného osvětlení. (Nákres na mě působí tak, že jsou dokonce světla zakreslená na mém pozemku, možná jim to pouze tzv. uteklo).

Na tomto pozemku stojí i můj rodinný domek. Světla by mě rušila ve spánku. Starosta mě poslal předvyplněný souhlas vlastníka pozemku k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení. Dotaz: Mám šanci se proti tomu bránit a prosadit, aby se veřejného osvětlení na této nesmyslné účelové komunikaci nepostavila? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Na otázku, zda máte šanci se proti stavebnímu záměru obce s úspěchem bránit, nelze samozřejmě dát jednoznačnou odpověď. V každém případě se však o obranu pokuste.
V první řadě nepodepisujte obcí předložený návrh souhlasu vlastníka pozemku s projektovou dokumentací (ani žádný jiný souhlas). Obci můžete písemně sdělit, že s jejím stavebním záměrem nesouhlasíte a proč - obec tak bude od začátku zpravena o tom, že s Vaším souhlasem nemá počítat.
Bude-li v této věci místně příslušným stavebním úřadem zahájeno územní a stavební řízení, měla byste o něm být předem informována, jelikož se stanete jeho účastnicí. Pokud stavební záměr obce ovlivní velké množství vlastníků, je možné, že bude zahájení územního a stavebního řízení pouze oznámeno na úřední desce - je proto zapotřebí jí pravidelně sledovat. Popřípadě se můžete pravidelně (například telefonicky) obracet na místně příslušný stavební úřad a dotazovat se, zda bylo územní a stavební řízení v této věci již zahájeno.
Jako účastnice územního a stavebního řízení budete oprávněna vznášet své námitky, se kterými se bude muset stavební úřad vypořádat. Nebudete-li s výsledkem těchto řízení spokojena, budete se moci odvolat k nadřízenému stavebnímu úřadu (krajský úřad).
Ve svých námitkách uveďte vše, co proti umístění veřejného osvětlení máte. Bude se především jednat o to, že toto veřejné osvětlení má být instalováno na účelové komunikaci, která je prakticky nevyužívaná a (a to zejména) že v důsledku instalace veřejného osvětlení dojde k citelnému zásahu do Vašeho vlastnického práva (Váš dům a pozemek budou instalací veřejného osvětlení znehodnoceny, kvalita bydlení se sníží).
Co se týče Vám nyní předloženého nákresu, na kterém je veřejné osvětlení zakresleno na Vašem pozemku, upozorňuji na § 35/3 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož platí, že:
"Vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo s místní komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívajícího v umístění veřejného osvětlení ..."
Pakliže se ve Vašem případě jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, nemělo by být toto ustanovení aplikovatelné a umístění veřejného osvětlení na Vašem pozemku je patrně pouze chybou předmětného nákresu. I tento fakt Vám nicméně doporučuji dotazem na obci vyjasnit.
Obranu proti stavebnímu záměru obce můžete vést i prostředky soukromého práva. Konkrétně dle § 1004 občanského zákoníku platí, že:
"Je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci nebo může-li se pro to důvodně obávat následků uvedených v § 1013 ... může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby. Zákazu se držitel domáhat nemůže, jestliže ve správním řízení, jehož byl účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit mohl.
Dokud není o záležitosti rozhodnuto, může soud zakázat, aby se stavba prováděla ..."
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.