Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavebník užívá a ničí okolní pozemky obce vedené jako orná půda a vodní plocha, obec nekoná a odmítá poskytnout informace o eventuelním záboru nebo pronájmu pozemků. Přikládám dopis o odmítnutí informací na základě nějakého "vytváření nových informací".

Chtěla jsem znázornit v katastru nemovitostí stavebníkem pronajaté nebo záborem získané pozemky k užívání. Je postup úřadu správný? Opravdu se k těmto informacím nemám šanci dostat? Děkuji. Evženie.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže dotyčný stavebník užívá obecní pozemky, které jsou veřejným prostranstvím (a obec toto užívání toleruje), měl by k tomu mít nějaký právní titul. Tímto právním titulem může být zejména smlouva (o nájmu, o výpůjčce apod.), popř. nějaké správní rozhodnutí.
V této souvislosti připomínám, že obec je oprávněna vybírat za některé způsoby užívání veřejného prostranství místní poplatek (konkrétně jde o poplatek za užívání veřejného prostranství dle § 4 zákona o místních poplatcích). Výše tohoto poplatku se vypočítává z počtu užívaných metrů čtverečných veřejného prostranství. Pakliže obec tento místní poplatek od stavebníka vybrala, musela k jeho výši dospět právě se zohledněním užívané plochy veřejného prostranství.
V současné chvíli Vám proto doporučuji obrátit se na obec znovu (a to opět ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím) a dotázat se:
1/ na to, jaký právní vztah existuje mezi stavebníkem a obcí,
2/ na to, zda existuje nějaký právní titul pro užívání veřejného prostranství stavebníkem (a pokud existuje, o jaký právní titul se jedná – zda jde o smlouvu, rozhodnutí apod.).
Pokud obec vybírá místní poplatek za užívání veřejného prostranství, můžete se dále dotázat, zda byl tento poplatek stavebníkovi vyměřen a pokud ano, tak v jaké výši (a jakým způsobem byla tato výše vypočtena).
Dotaz na výše nastíněné informace by totiž neměl obnášet vytvoření nových informací a obec by tudíž neměla takovou žádost šmahem zamítnout (jak se Vám to již stalo). Pakliže byste nebyla s vyřízením své žádosti spokojena, budete oprávněna se proti rozhodnutí obce odvolat, popř. podat stížnost (ve smyslu příslušných ustanovení zákona o místních poplatcích).
Pokud obec s dotyčným stavebníkem uzavřela nějakou smlouvu, mohla by být dohledatelná v registru smluv (pokud jí zde obec zveřejnila) :
https://smlouvy.gov.cz/
(můžete se proto pokusit pátrat i zde).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích
zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.