Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Probíhá územní řízení pro stavbu RD na mém pozemku v malé obci. Starosta stavbě nepřeje a zařadil tento můj STAVEBNÍ pozemek v novém územním plánu jako veřejné prostranství, Odvolací krajský úřad vyhověl mé námitce a TUTO ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - ZRUŠIL.

Můj pozemek je nyní bez územního plánu, protože se nachází v intravilánu obce, příslušné zákony připouští možnost na mém stavět a územní řízení tedy pokračuje, což krajský odvolací úřad nezpochybnil. Starosta odmítl dát souhlas s napojením na kanalizaci a vodovod, obec je majitelem a správcem sítí, přestože stavební úřad vytkl starostovi, že porušuje zákon 274/2001 Sb, dle kterého je obec povinna nemovitost připojit. Starosta připojení však stále odmítá. Projektovou dokumentaci jsem tedy nechal doplnit jímkou a vrtanou studnou, pro kterou jsem získal veškerá potřebná povolení. Stavební úřad s tímto řešením souhlasil a vydal územní rozhodnutí. Obec se však znovu odvolala s tím, že dle územního plánu musí být novostavby připojeny k sítím.   Stavební úřad vycházel z toho, že pokud je pozemek bez územního plánu, neplatí pro něj žádné regulativy ani předpisy, které stanoví územní plán, tedy ani povinnost připojení k sítím. Krajský odvolací úřad územní rozhodnutí zrušil a vrátil s tím, že poz. je sice plocha bez územního plánu, ale povinnost připojení k sítím platí. Uvádím, že jde již o šesté územní rozhodnutí, které vždy odvolací úřad pod různými nepravdivými záminkami vznesenými obcí zrušil a vrátil k novému jednání. Vyřizující referent krajského úřadu je inženýr, není právník. Rád bych získal stanovisko právníka, zda pro pozemek, který je bez územního plánu možno vyžadovat povinnost, kterou stanoví územní plán? S pozdravem a díky Oldřich.

 

ODPOVĚĎ:
Je nepochybné, že na svůj dotaz můžete získat zcela odlišné odpovědi – neboť se jedná o problematiku značně nejasnou.
Dle mého názoru je klíčovou otázka, jak je možné vyložit pojem „pozemek bez územního plánu“, resp. jak je tento pojem uchopitelný v kontextu požadavku na připojování novostaveb na stávající vodovodní a kanalizační síť.
Doporučuji Vám nahlédnout do předmětného územního plánu a ověřit, v jaké jeho části je umístěn požadavek na připojování novostaveb ke stávající vodovodní a kanalizační síti. Dle mého názoru je podstatné, zda se tento požadavek nachází v obecné části územního plánu, anebo zda je formulován pouze pro konkrétně vymezená území.
Samo vynětí Vašeho pozemku z režimu veřejného prostranství totiž nemusí dle mého soudu znamenat, že by se na tento pozemek nevztahovaly jiné (obecné) požadavky územního plánu. Je-li naopak požadavek na připojení novostaveb ke stávající vodovodní a kanalizační síti zakotven pouze pro zcela konkrétně určená území obce (přičemž Váš pozemek se v tomto území nenachází), bylo by skutečně možné dospět k závěru, že touto povinností nejste vázán (resp. že tento požadavek se na Vámi vlastněný pozemek nevztahuje).
Nahlédnutí do územního plánu by Vám proto mělo dát odpověď na otázku, zda se ke stávající vodovodní a kanalizační síti musí připojovat pouze pozemky v konkrétně vymezeném území, anebo zda se jedná o požadavek, který se vztahuje na všechny novostavby na území obce.
Co se týče Vámi zmiňované neochoty starosty obce připojit Váš pozemek ke stávající vodovodní a kanalizační síti, je nutné poukázat v první řadě na § 8/5 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož platí, že:
„Vlastník vodovodu nebo kanalizace … je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace. “
Se stavebním úřadem lze tedy souhlasit v tom, že je-li to technicky možné, je obec (jako vlastník vodovodu a kanalizace) ze zákona povinna umožnit připojení Vašeho pozemku ke stávající vodovodní a kanalizační síti. Pokud obec splnění této povinnosti bezdůvodně odmítá, může se dopustit přestupku dle § 33/3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích, za který jí může být uložena pokuta do 100.000,- Kč. Chcete-li tuto záležitost řešit dál, můžete se obrátit na místně příslušný vodoprávní úřad (příslušný odbor městského úřadu) s upozorněním na protiprávní počínání obce.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu poukazuji ještě na § 3/8 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož může obecní úřad rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. I přes vybudování odpadní jímky proto můžete být v budoucnu obcí (resp. obecním úřadem) nucen k tomu, abyste svůj pozemek připojil k aktuální kanalizační síti.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.