Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme majiteli 3 domů s jedinou přístupovou cestou po cestě, která původně patřila městu. Nyní jsme zjistili, že město tuto jedinou přístupovou cestu převedlo na soukromou osobu a tím nám zrušilo přístup k našim parcelám. Je tento postup města možný? U města jsme věcné břemeno nezřídili.

Je cena za věcné břemeno nějak limitována nebo je na libovůli majitele? Jedná se o asi 5m úsek. Děkuji za odpověď. Leon.  

 

ODPOVĚĎ:

Přestože ve Vašem dotazu není výslovně uvedeno, o jakou kategorii pozemní komunikace se jedná, usuzuji, že se jedná o účelovou komunikaci.
Dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích je účelovou komunikací pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
Dle § 9/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že vlastníkem účelových komunikací (na rozdíl od zbývajících kategorií účelových komunikací) může být i právnická či fyzická osoba (tedy soukromý vlastník).
Vzhledem k tomu, že v dotazu uvádíte, že město převedlo přístupovou cestu na soukromou osobu, dovozuji, že se musí jednat právě o účelovou komunikaci (neboť ji nyní vlastní „soukromá“ osoba). Z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet. Dále budu ve své odpovědi vycházet z předpokladu, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci (tzn. že se nenachází např. v oploceném areálu apod.).
V první řadě pro Vás mám dobrou zprávu: Tím, že město převedlo přístupovou cestu na soukromou osobu, nedošlo v žádném případě ke zrušení přístupu k Vašim pozemkům/stavbám.
V tomto ohledu je nutné vycházet z § 19/1 zákona o pozemních komunikacích, dle něhož smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, přičemž každý uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
Jedná se o právo tzv. obecného užívání, které se vztahuje na všechny kategorie pozemních komunikací (tedy i na veřejně přístupné účelové komunikace).
Tím, že přístupová cesta změnila majitele (z města na soukromou osobu) se tak pro Vás nic nezměnilo. I nadále jste oprávněni užívat tuto cestu k přístupu ke svým pozemkům/stavbám, a to zdarma. Jelikož toto Vaše oprávnění vyplývá přímo ze zákona, není zapotřebí zřizovat žádné věcné břemeno (z tohoto důvodu se nebudu Vaší otázkou na ceny věcných břemen zabývat).
Nový vlastník přístupové cesty Vám nesmí v užívání přístupové cesty nijak bránit. Pakliže by se o to pokusil, kontaktujte okamžitě místně příslušný silniční správní úřad (městský úřad a popř. i Policii ČR).
Na tomto místě doplňuji, že obecné užívání veřejně přístupné účelové komunikace může být omezeno pouze postupem dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích. Dle tohoto ustanovení konkrétně platí, že:
„Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. “
(pouze za splnění všech těchto podmínek by tak mohl nový vlastník přístupové cesty omezit Vaše právo k jejímu užívání).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdo určuje maximální cenu věcného břemene, služebnosti - právo cesty, právo jízdy, právo chůze
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.