Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje žádost o radu se týká územního řízení a jeho podmínkách. Koupili jsme stavební parcelu v zastavěné oblasti. Studie a projekt této oblasti vznikl v roce 2001 (dříve zahrádkářská koloni (2016) e) a s tím vznikla také studie a projekt komunikace v této oblasti. Ovšem projekt komunikace město již nezrealizovalo. Komunikace v zastavěné oblasti je neosvětlená, chybí chodníky. V období 2001-2011 vydával stavební úřad stavební povolení pro výstavbu rodinných domů. V roce 2011 ze strany města vznikl „nový nárok pro infrastrukturu“, čímž způsobil dočasné zastavení stavebních povolení.

15.03.2017 v rámci územního řízení, dopravní inspektorát vydává nesouhlasná stanoviska z důvodu toho, že komunikace nevyhovuje podmínkám v zastavěné oblasti (absence chodníků a osvětlení). Komunikace těmto podmínkám ale nevyhovuje už od roku 2001. Jak vyřešit tuto situaci, když chceme získat stavební povolení? Jediný dotčený orgán územního řízení, které vydává nesouhlasné stanovisko, je dopravní inspekce. Děkuji za odpověď.   Děkuji, Karolína

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 4/2 stavebního zákona jsou stavební úřady povinny postupovat ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy, tzn. že obdrží-li stavební úřad negativní závazné stanovisko některého z dotčených orgánů, nebude provádět další dokazování a žádost (např. žádost o vydání územního rozhodnutí) zamítne (jak vyplývá z § 149/3 správního řádu).

Proti negativnímu závaznému stanovisku je možné se bránit v zásadě dvěma způsoby:
a/ vyčkat vydání zamítavého rozhodnutí (zde rozhodnutí stavebního úřadu o zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí) a proti tomuto rozhodnutí se bránit (tzn. podat odvolání, v němž bude zamítavé rozhodnutí napadeno z důvodu, že je založeno na protiprávním negativním závazném stanovisku) ;
b/ bránit se přímo proti negativnímu závaznému stanovisku, a to podáním návrhu na jeho přezkum (§ 149/5 správního řádu) ; v takovém případě bude negativní závazné stanovisko přezkoumávat (pokud k tomu shledá důvod) orgán nadřízený tomu orgánu, který negativní závazné stanovisko vydal (§ 94 a násl. správního řádu).

K těmto možnostem obrany proti negativnímu závaznému stanovisku více zde:
http://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-rizeni/dotaz/moznosti-napadnuti-zavazneho-stanoviska

https://www.epravo.cz/top/clanky/zavazne-stanovisko-a-jeho-prezkum-80129.html

V této souvislosti se můžete zkusit obrátit rovněž na místně příslušný silniční správní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve Vašem případě tedy městský úřad) a konzultovat s ním, zda předmětná pozemní komunikace odpovídá (ze stavebnětechnického hlediska) svému účelovému určení. Dospěje-li tento úřad k názoru, že předmětná pozemní komunikace je pro zastavěnou oblast nevyhovující, mohl by vyzvat jejího vlastníka (kterým je, jak předpokládám, město) ke zjednání nápravy.

Na město, jako vlastníka předmětné pozemní komunikace, můžete zkusit vyvinout nátlak prostřednictvím petice, popř. můžete zvážit medializaci případu (v tomto ohledu je však nutné zdůraznit, že současný stav, kdy dotčený orgán odmítá vydat pozitivní závazné stanovisko, neboť předmětná pozemní komunikace je nevyhovující, je v podstatě souladný s právem).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zastavěné území bez chodníků - jak donutit obec aby chodník postavila?
  • Nerealizování studie a projektu obcí - není veřejné osvětlení, jak donutit obec aby veřejné osvětlení realizovala?
  • Obec nesplnila studii a projekt a neudělala chodníky k zastavěnému území - jak donutit obec aby to udělala?
  • Nerealizování studie a projektu obcí - nepostavení chodníků a veřejného osvětlení
  • Zastavěné území bez veřejného osvětlení - jak donutit obec aby osvětlení vybudovala?