Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v RD a používám žumpu, která je od roku 1982 s povolením města na pozemku města, jedná se asi o 6 m2. Byla řádně zkolaudována. Sousedé mě neustále šikanují a udávají. Naposledy mě udali kvůli dané žumpě v červnu 2018. Doložila jsem tedy na stavební odbor města, který tu byl na kontrole, potvrzení o odvozu fekálií a potvrzení, že žumpa nemá žádný přepad.

Na začátku druhé poloviny ledna 2019 tál sníh a protože město nečistí odtokovou rokli, kudy odtéká voda z tajícího sněhu, voda tekla kolem a pod mou žumpou. Nyní mi přišel dopis, že mi opět přijde kontrola na žumpu. Může po mě chtít stavební odbor prokázání vodotěsnosti žumpy, i když mi neprokázali žádný průsak? Můžou mi zakázat užívání žumpy, když je na pozemku města a můžou mě donutit udělat si kanalizaci? Vodotěsnost je pro mě nákladná, jsem na mateřské a firma po mě chce 20 000, - za tento úkon, kanalizaci není možné udělat z důvodu vysoké nákladnosti a je zde rokle, přes kterou bych jí musela vést. Moc děkuji, Laura

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 133/2 písm. c), d) a g) stavebního zákona zjišťuje stavební úřad při kontrolní prohlídce mimo jiné:
- stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,
- zda provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí,
- zda je řádně prováděna údržba stavby.

Předpokládám, že potvrzení o vodotěsnosti žumpy není dokladem, kterým by musel vlastník žumpy povinně disponovat. Z tohoto důvodu není stavební úřad oprávněn po Vás opatření tohoto potvrzení vyžadovat. Bude-li kontrola stavebního úřadu směřovat k vodotěsnosti Vaší žumpy, bude na rozhodnutí stavebního úřadu, jakým způsobem tuto vlastnost Vaší žumpy ověří.
Pakliže by stavební úřad shledal závadný stav Vaší žumpy, byl by oprávněn nařídit Vám provedení nutných zabezpečovacích prací. Dle § 135/2 stavebního zákona však platí, že stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit. Předpokládám proto, že pro provedení nutných zabezpečovacích prací nebude ve Vašem případě dán důvod.
Je pravděpodobnější, že stavební úřad by Vám mohl nařídit (v případě zjištění závadného stavu žumpy) provedení nezbytných úprav dle § 137 stavebního zákona. Podle třetího odstavce tohoto ustanovení však platí, že jsou-li stavba nebo zařízení postaveny a užívány v souladu s podmínkami danými povolením stavebního úřadu, může stavební úřad nařídit nezbytné úpravy jen v případě prokazatelně významného ohrožení a za náhradu újmy, kterou by nařízené úpravy vyvolaly.
Pakliže je tedy Vaše žumpa řádně zkolaudována a její stavebně-technický stav a způsob užívání odpovídají této kolaudaci, měla byste v případě nařízení provedení nezbytných úprav právo na náhradu nákladů, které Vám v této souvislosti vznikly.
Ve Vašem případě je dále podstatné, na základě jakého právního titulu jste oprávněna užívat část městského pozemku za účelem umístění žumpy (resp. na základě jakého právního titulu tak byl oprávněn učinit Váš právní předchůdce), tzn. jedná-li se o nějaký typ smlouvy (například nájemní), popř. zda město v minulosti s takovým způsobem využití vyslovilo souhlas.

Dle § 3/8 zákona o vodovodech a kanalizacích je obecní úřad oprávněn rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Městský úřad je tedy skutečně oprávněn Vám (prostřednictvím individuálního správního rozhodnutí, kterému by muselo předcházet klasické správní řízení) nařídit, abyste se připojila k městské kanalizaci.

Výjimku z této povinnosti představují případy, kdy není připojení k městské kanalizaci technicky možné. Za technickou nemožnost může být považován i případ, kdy je sice připojení technicky možné, náklady takového připojení jsou však neúměrně vysoké. Jelikož v dotazu uvádíte: „... kanalizaci není možné udělat z důvodu vysoké nákladnosti a je zde rokle, přes kterou bych jí musela vést ...“, předpokládám, že právě ve Vašem případě by mohly být splněny podmínky pro aplikaci této výjimky.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Prokázání vodotěsnosti a neprůsakovosti žumpy - může to chtít kontrola z města, obce?