Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám problém a nevím jak ho řešit. Bydlíme v rodinném domě v obci Xxxxxxxxxx. Před domem nám teče potok a souběžně s potokem vede silnice I. třídy číslo XX. Jediná přístupová cesta k domu vede přes most, který vede od silnice k naší brance přes zmiňovaný potok. Most i zídka pod ním i vedle něj je v havarijním stavu a hrozí při větším zatížení zřícením.

Most nemáme jako věcné břemeno. Potok patří Povodí Moravy a koryto potoka Lesům ČR (parcela č. 1023/2). Most je tedy na pozemku Lesů ČR. Ani Lesy ČR ani Povodí Moravy ani obec nechce s tím mít nic společného. Majitel mostu je tedy neznámý. Na katastru nám řekli, že o most by se měl starat ten, na čím je to pozemku. Kdo je tedy povinen se o most starat a opravit jej? A kdo by odpovídal za škodu, pokud by se třeba zřítilo auto s uhlím do potoka? Případně jestli poradíte jak situaci řešit a na koho se obrátit? Předem děkuji za odpověď a ochotu. Alexandr

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu předpokládám následující skutečnosti:
- předmětný most není v katastru nemovitostí samostatně veden, resp. zde není uvedena informace o jeho vlastníkovi,
- předmětný most byl postaven před 1. 1. 2014
(a z těchto předpokladů budu ve své odpovědi vycházet).
Pakliže byl most vybudován před 1. 1. 2014 (tedy před účinností současného občanského zákoníku) je možné, že vlastník tohoto mostu a vlastník pozemku, na kterém je tento most umístěn, jsou odlišné subjekty. V tomto ohledu proto nelze potvrdit informaci, kterou jste obdržel na katastrálním úřadě, neboť vlastníci mostu a pozemku mohou být odlišní.
Pro úspěšné vymáhání provedení zabezpečovacích prací je nutné zjistit, kdo je skutečným vlastníkem předmětného mostu. Tuto informaci se můžete pokusit zjistit buď sám, nebo můžete zkusit toto pátrání svěřit příslušnému úřadu (o tom více níže).
V první řadě Vám doporučuji písemně oslovit Vámi zmiňované subjekty (lesy, povodí a obec) a vyžádat si od nich prohlášení, že předmětný most není jejich vlastnictvím (tzn. že tento most nevedou ve své majetkové evidenci). Pakliže nebudou tyto subjekty ochotny vyhotovit Vám prohlášení, pokuste se od nich získat alespoň odpověď na dotaz, který jim v této souvislosti položíte.
Jelikož vlastníka předmětného mostu není možné zjistit z katastru nemovitostí, doporučuji Vám kontaktovat ještě místně příslušný silniční správní úřad (kterým by měl být odbor dopravy místně příslušného městského úřadu). Jelikož totiž předmětný most představuje napojení Vašeho pozemku na silnici I. třídy, mohl by být silničním správním úřadem evidován jako sjezd/nájezd na tuto silnici, přičemž by tento úřad mohl disponovat informací, kdy a kým byl tento most vybudován.
Pokud by vyšlo najevo, že předmětný most byl vybudován spolu se silnicí I. třídy, bylo by možné uvažovat o tom, zda není vlastníkem tohoto mostu stát. Dle § 9/1 zákona o pozemních komunikacích je totiž vlastníkem všech silnic I. třídy právě stát. V této souvislosti proto můžete oslovit i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
https://www.uzsvm.cz/
a dotázat se ho, zda předmětný most eviduje jako státní majetek.
V této souvislosti byste možná mohl nějaké informace o předmětném mostu získat i od společnosti, která ve Vašem kraji zajišťuje správu a údržbu silnic (SÚS).
Pátrání po skutečném vlastníkovi předmětného mostu můžete rovněž přenechat úřadu, a to konkrétně místně příslušnému stavebnímu úřadu, popř. silničnímu správnímu úřadu, pokud by v této věci vystupoval jako tzv. speciální stavební úřad (v první řadě však oslovte stavební úřad).
Dle § 135/2 stavebního zákona nařídí stavební úřad vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit. Na místně příslušný stavební úřad byste se proto mohl obrátit s podnětem k nařízení provedení nezbytných zabezpečovacích prací vlastníkovi mostu, který se nachází v havarijním stavu. V rámci zahájeného správního řízení by pak stavební úřad musel v první řadě rozhodnout, kdo je ve skutečnosti vlastníkem předmětného mostu.
Pokud by bylo nutné provést nezbytné zabezpečovací práce rychle, mohl by být aplikován § 135/3 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení platí, že hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí nutné zabezpečovací práce stavební úřad prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven; takovému podnikateli může stavební úřad provedení prací nařídit.
Podaří-li se Vám zjistit, kdo je vlastníkem předmětného mostu, budete se moci domáhat provedení nezbytných zabezpečovacích prací i soukromoprávní cestou, tedy podáním žaloby k soudu (jedná se však o variantu poměrně nejistou a zdlouhavou, kontaktování stavebního úřadu je variantou vhodnější). Konkrétně dle § 2901 občanského zákoníku platí, že vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit. Pakliže by vlastník předmětného mostu nezajistil jeho opravu (přestože by si byl vědom jeho havarijního stavu), mohl by odpovídat za škodu, která by v této souvislosti vznikla.
Při vážném ohrožení může ohrožený požadovat, aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy (§ 2903/2 občanského zákoníku). Je však nejisté, zda by soud aplikoval toto ustanovení rovněž na Váš případ.

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak donutit majitele mostu v havarijním stavu k opravě, rekonstrukci - most vedoucí na soukromý pozemek a k domu
  • Obecní most přes řeku v havarijním stavu - jak zjistit majitele a jak požádat o opravu, rekonstrukci mostu?
  • Zabezpečovací práce na mostě v havarijním stavu
  • Havarijní most ohrožující životy a zdraví osob - jak donutit majitele mostu k opravě, rekonstrukci, zabezpeční proti zřícení mostu?